Odkazy

konané dne 6. 5. 2017 v Praze.

 

Valná hromada:

  1. Schvaluje:
    1. zprávu o činnosti Spolku Český svaz vzpírání a jeho Výkonné rady za období od VH 2016, přednesenou předsedou  ČSV Petrem Krolem.
    2. výsledky hospodaření ČSV  za rok 2016 předložené v písemné formě, doplněné ústně Zdeňkem  Eretem  a výhled použití finančních prostředků v roce 2017.
    3. zprávu přednesenou předsedou revizní komise ČSV Tomášem Knoblochem
    4. kandidaturu předsedy ČSV do funkce viceprezidenta IWF a člena exekutivy IWF
    5. změny Stanov ČSV a to článek IX. a X. podle předloženého znění
  2. Souhlasí:
    1. s hodnocením činnosti SCM, s novelizací Směrnice k činnosti SCM a jejím využíváním k hodnocení SCM a vedoucího trenéra. S konáním oponentur jako prostředku zkvalitňování práce trenérů a růstu výkonnosti závodníků.   
    2. s postupem VR při řešení připomínek a námětů z diskuse na poslední VH
    3. s tím, aby Výkonná rada ČSV mohla operativně řešit sportovně technické otázky spojené se soutěžemi nižších úrovní (např. 3 liga, liga žáků)
  3. Bere na vědomí:
    1. přijetí nových oddílů za členy Spolku ČSV:
      • - Vzpírání Haná
      • - Vzpěrači Olomouc
      • - SK CWG Bohumín
      • - Crossfit Destiny Brno
    2. ustavení Dušana Kovače do funkce předsedy Masters  ČSV od 1. 1. 2018    
  4. Ukládá:
    1. Předsedovi ČSV :
      1. Stabilizovat reprezentační kolektivy všech kategorií s cílem dosahování co nejlepších umístění na mistrovství Evropy a světa. Sledovat kvalitu přípravy a vynakládání finančních prostředků na tuto přípravu a reprezentační starty.
      2. zvýšenou pozornost věnovat naší účasti na OH mládeže 2018
      3. podporovat nové formy a metody vedoucí ke zvyšování členské základny, především žáků a juniorů.
    2. Výkonné radě ČSV:
      1. dodržovat termíny vydávání materiálů SK jako jsou rozpisy a dodatky. Dodržovat termíny soutěžního řádu a stanovené počty účasti.
      2. pravidelně projednávat činnost SCM, za hlavní kritéria hodnocení považovat růst výkonnosti členů střediska, využívat nových metod práce s trenéry s cílem zvyšování účinnosti jejich práce. Trvale maximálně naplňovat počty členů SCM a sledovat využívání finančních prostředků.
      3. uspořádat školení trenérů 2. třídy
      4. soustavně pracovat s rozhodčími cestou komise rozhodčích, kontrolou úrovně rozhodování, dodržování pravidel a pravidelným hodnocení. Proškolovat nové a doškolovat stávající. Zvýšit počty rozhodčích zejména v Praze.
      5. dopracovat systém elektronické evidence členské základny
      6. v hospodaření svazu:
        • - trvalou pozornost věnovat hospodárnému čerpání finančních prostředků, sledovat efektivnost vynaložených nákladů, především u mistrovských soutěží, SCM a státní reprezentace.
        • - I nadále podporovat finančně aktivní krajské svazy částkou 5000,- Kč ročně a pomáhat finančně oddílům za pořádání soutěží a za účast na soutěžích.
        • - dořešit možnost finančního vyrovnání utkání 3. ligy mužů v roce 2016
        • - zpracovat přehledný postup přidělování finančních prostředků oddílům za pořádání soutěží družstev v daném roce
      7. na úseku státní reprezentace
        • - trvale sledovat přípravu vybraných sportovců, se kterými se počítá v reprezentaci, jejich zdravotní stav a přístup k plnění tréninkových povinností. Delegovat závodníky na soutěže s přihlédnutím k finančním prostředkům svazu a předpokladům umístění.
        • - ve spolupráci s KM soustavně sledovat skupinu talentované mládeže s cílem účasti na OH mládeže cestou ME J 17 2018
    3. Oddílům :
      1. využívat různé dotační programy k získávání finančních prostředků na soutěže a na přípravu sportovců
      2. trvale věnovat pozornost členské základně, jejímu růstu a řádné evidenci při okresní ČUS
  5. Doporučuje VR ČSV:
    1. úzce spolupracovat s CS MV při nominacích, VT a soustředěních jak seniorské tak mládežnických reprezentací

Usnesení schváleno všemi přítomnými jednomyslně.

 

Návrhová komise:
Zázvorka Václav
Pásztor Ladislav
Kovač Dušan