Odkazy

konané dne 6. 5. 2017 v Praze.

 

Valná hromada:

 1. Schvaluje:
  1. zprávu o činnosti Spolku Český svaz vzpírání a jeho Výkonné rady za období od VH 2016, přednesenou předsedou  ČSV Petrem Krolem.
  2. výsledky hospodaření ČSV  za rok 2016 předložené v písemné formě, doplněné ústně Zdeňkem  Eretem  a výhled použití finančních prostředků v roce 2017.
  3. zprávu přednesenou předsedou revizní komise ČSV Tomášem Knoblochem
  4. kandidaturu předsedy ČSV do funkce viceprezidenta IWF a člena exekutivy IWF
  5. změny Stanov ČSV a to článek IX. a X. podle předloženého znění
 2. Souhlasí:
  1. s hodnocením činnosti SCM, s novelizací Směrnice k činnosti SCM a jejím využíváním k hodnocení SCM a vedoucího trenéra. S konáním oponentur jako prostředku zkvalitňování práce trenérů a růstu výkonnosti závodníků.   
  2. s postupem VR při řešení připomínek a námětů z diskuse na poslední VH
  3. s tím, aby Výkonná rada ČSV mohla operativně řešit sportovně technické otázky spojené se soutěžemi nižších úrovní (např. 3 liga, liga žáků)
 3. Bere na vědomí:
  1. přijetí nových oddílů za členy Spolku ČSV:
   • - Vzpírání Haná
   • - Vzpěrači Olomouc
   • - SK CWG Bohumín
   • - Crossfit Destiny Brno
  2. ustavení Dušana Kovače do funkce předsedy Masters  ČSV od 1. 1. 2018    
 4. Ukládá:
  1. Předsedovi ČSV :
   1. Stabilizovat reprezentační kolektivy všech kategorií s cílem dosahování co nejlepších umístění na mistrovství Evropy a světa. Sledovat kvalitu přípravy a vynakládání finančních prostředků na tuto přípravu a reprezentační starty.
   2. zvýšenou pozornost věnovat naší účasti na OH mládeže 2018
   3. podporovat nové formy a metody vedoucí ke zvyšování členské základny, především žáků a juniorů.
  2. Výkonné radě ČSV:
   1. dodržovat termíny vydávání materiálů SK jako jsou rozpisy a dodatky. Dodržovat termíny soutěžního řádu a stanovené počty účasti.
   2. pravidelně projednávat činnost SCM, za hlavní kritéria hodnocení považovat růst výkonnosti členů střediska, využívat nových metod práce s trenéry s cílem zvyšování účinnosti jejich práce. Trvale maximálně naplňovat počty členů SCM a sledovat využívání finančních prostředků.
   3. uspořádat školení trenérů 2. třídy
   4. soustavně pracovat s rozhodčími cestou komise rozhodčích, kontrolou úrovně rozhodování, dodržování pravidel a pravidelným hodnocení. Proškolovat nové a doškolovat stávající. Zvýšit počty rozhodčích zejména v Praze.
   5. dopracovat systém elektronické evidence členské základny
   6. v hospodaření svazu:
    • - trvalou pozornost věnovat hospodárnému čerpání finančních prostředků, sledovat efektivnost vynaložených nákladů, především u mistrovských soutěží, SCM a státní reprezentace.
    • - I nadále podporovat finančně aktivní krajské svazy částkou 5000,- Kč ročně a pomáhat finančně oddílům za pořádání soutěží a za účast na soutěžích.
    • - dořešit možnost finančního vyrovnání utkání 3. ligy mužů v roce 2016
    • - zpracovat přehledný postup přidělování finančních prostředků oddílům za pořádání soutěží družstev v daném roce
   7. na úseku státní reprezentace
    • - trvale sledovat přípravu vybraných sportovců, se kterými se počítá v reprezentaci, jejich zdravotní stav a přístup k plnění tréninkových povinností. Delegovat závodníky na soutěže s přihlédnutím k finančním prostředkům svazu a předpokladům umístění.
    • - ve spolupráci s KM soustavně sledovat skupinu talentované mládeže s cílem účasti na OH mládeže cestou ME J 17 2018
  3. Oddílům :
   1. využívat různé dotační programy k získávání finančních prostředků na soutěže a na přípravu sportovců
   2. trvale věnovat pozornost členské základně, jejímu růstu a řádné evidenci při okresní ČUS
 5. Doporučuje VR ČSV:
  1. úzce spolupracovat s CS MV při nominacích, VT a soustředěních jak seniorské tak mládežnických reprezentací

Usnesení schváleno všemi přítomnými jednomyslně.

 

Návrhová komise:
Zázvorka Václav
Pásztor Ladislav
Kovač Dušan