Odkazy

konané dne 3.5.2014 v Praze

 

Valná hromada:

 1. Schvaluje
  1. zprávu o činnosti ČSV a VR ČSV za období od VH 2013, kterou přednesl předseda ČSV Mgr. Petr Krol.
  2. Finanční hospodaření ČSV v roce 2013 a rámcový návrh na čerpání finančních prostředků ČSV v roce 2014, které přednesl hospodář svazu pan Libor Hakl.
  3. Zprávu revizora ČSV zpracovanou ing. Tomášem Knoblochem a přednesenou předsedou svazu Mgr. Petrem Krolem.
  4. Zrušení bonifikace za start juniorů v soutěžích družstev mužů od 1.1.2015.
  5. Změny v 1. ČEZ lize mužů – od 1.1.2015 v 1.lize mužů realizovat celorepublikový model se 6 (šesti) družstvy.
  6. Přidělení IČ (identifikačních čísel) všem oddílům-klubům vzpírání v ČR.
  7. Zřízení komise mládeže.
  8. P. Emila Brzosku, předsedou komise mládeže.
  9. Částku 150 000,- Kč pro financování oslav 120 let vzpírání v Českých zemích.
 2. Bere na vědomí:
  1. Hodnocení činnosti SCM včetně schválených výkonnostních limitů pro zařazování závodníků a počtech zařazených přednesené Mgr. R. Kozlem.
  2. Novelizovaný Soutěžní řád ČSV.
 3. Ukládá:
  1. Předsedovi ČSV:
   1. Pokračovat v pozornosti rozvoji členské základny vzpírání, zejména jejímu růstu, podporovat nové přístupy v získání nových sportovců, trenérů apod.
    Termín: průběžně
   2. Na úseku státní reprezentace usilovat o vytvoření podmínek dlouhodobé, systematické přípravy perspektivních reprezentantů ochotných podrobit se všem podmínkám s cílem úspěšně reprezentovat ČR.
    Termín: trvale
   3. Dokončit uzavírání smluv s reprezentanty ČR a s oddíly, které vyjíždějí do zahraničí, s cílem závazku jejich podílu na případných finančních sankcích za disciplinární delikty.
    Termín: do 31.12.2014
   4. Zajistit novelizaci Stanov ČSV v návaznosti na změnu názvu ČUS a nový Občanský zákoník.
    Termín: do 31.12.2014
  2. VR ČSV:
   1. Věnovat trvalou pozornost členské základně, hledat nové a účinné formy podpory jejího růstu, zejména u mládežnických kategorií. Nadále využívat novelizovaný Dotační program, který se osvědčil, s přihlédnutím k finanční situaci svazu.
   2. Pravidelně se zabývat činností SCM, úrovní jeho řízení, stavem metodické úrovně a trenérské práce, růstem výkonností a perspektivnosti zařazených.
   3. Pravidelně pracovat s trenéry SCM zejména na úseku školení.
   4. Trvalou pozornost věnovat rozhodčím, zkvalitňování jejich činnosti, proškolování, hodnocení, zvyšování kvalifikace a získávání nových.
   5. Nadále zkvalitňovat přenos informací k oddílům cestou zvyšováním úrovně webových stránek svazu.
   6. V hospodářské oblasti:
    1. Pokračovat v úsporných opatřeních, tak aby byly zajištěny rozhodující reprezentační akce, domácí mistrovské soutěže jednotlivců i družstev.
    2. Metodicky pomáhat oddílům s právní subjektivitou v přípravě podkladů a žádostí o státní dotace ve vyhlášených programech MŠMT. Ostatní oddíly směrovat jejich TJ a Servisní střediska ČÚS.
    3. Podporovat nadále krajské svazy finančními prostředky na soutěže ve výši 5000,- Kč.
   7. Zabývat se otázkou počtu hostování v soutěžích družstev všech úrovní.
   8. Na úseku státní reprezentace:
    1. Vytipovat perspektivní závodníky s cílem jejich dlouhodobé přípravy na OH 2016. Využít k tomu všech prostředků organizačních, finančních, metodických, včetně úzké spolupráce s CS MV a ČOV.
    2. Nadále využívat pro přípravu reprezentace všech věkových kategorií společných soustředění a VT, pravidelně stanovovat nominační kritéria a výkonnostní limity a cíle. Maximálně spolupracovat s CS MV při přípravě a nominacích na světové a Evropské soutěže.
   9. Projednat diskuzní příspěvky z dnešní VH ČSV a přijmout případné řešení a tato zveřejnit na stránkách svazu.
   10. Zpracovat kvalifikační a nominační kritéria pro delegování závodníků na mezinárodní soutěže za prostředky sponzorů či oddílů.
    Termín: trvale
  3. Oddílům vzpírání:
   1. Větší pozornost věnovat dokumentaci při pořádání soutěží ČEZ ligy, dodržovat smluvní podmínky, včetně dokumentace a její předání na svaz.
   2. Více využívat různé dotační programy a granty, které vyhlašují místní orgány pro zlepšování vlastní finanční situace.
   3. Více se prezentovat v místním tisku a na internetu s cílem získávat nové členy a příznivce.
    Termín: Trvale

Za návrhovou komisi: V.Zázvorka, R.Kohout, L.Pásztor