Odkazy

z jednání VR ČSV  5.10.2017 v Praze

 

Přítomni: Petr Krol, Ralf Kohout, Daniel Kolář, Pavel Ivanič, Emil Brzóska, Ladislav Pásztor, Karel Duspiva, Radim Kozel, Zdeněk Eret

 

 1. Zahájení

  Jednání zahájil a řídil předseda svazu Petr Krol. Všichni přítomní uctili minutou ticha skon dlouholetého člena VR Václava Zázvorky a bývalého juniorského reprezentanta a trenéra Vlastimila Tomka z Kopřivnice.

   

 2. Kooptace do VR

  Výkonná rada na návrh P. Krola kooptovala jednomyslně K. Duspivu do funkce předsedy komise právní a organizační.

   

 3. Kontrola zápisu z 5.5.2017
  1. V 4 Cup – o stavu příprav informoval L. Pásztor. Příspěvek ve výši 4000 Eur od EWF je opožděn, po urgenci bude zaslán v nejbližších dnech. P. Ivanič upozornil na ohrožení technického řízení soutěže v souvislosti s nečekanými finančními požadavky T. Polese. Nominace: Gorný, Orság, Petrov, Zachardová, Hertlová a Pudivítrová. V předvečer poháru proběhne seminář k antidopingu – žádoucí účast trenérů SCM je ohrožena pro kolizi s konáním dorostenecké ligy.
  2. Spolupráce s T. Polesem – pan Poles nabízí prodej stávající licence počítačového programu technického řízení soutěží za cca 60 tis. Kč s následujícími platbami za každý další rok ve výši cca 40 tis. Kč. Za V 4 Cup požaduje 5 – 8 tis. Kč jednorázově. Podmínky další spolupráce projedná při osobním jednání předseda VR P. Krol. Nabízí se možnost řešení tohoto problému využitím programu od IWF – bude řešeno s Attilou Adamfim a doladěno na přípravném výboru akce.
  3. Školení trenérů licence B – výuka specializace proběhne ve dvou víkendových termínech 20. - 22. 10 a 17. - 19. 11 v Holešově za účasti 10 frekventantů. Výuku obecné části zajišťuje VOŠ ČUS v lednu 2018.
  4. Revize členské základny – do příštího jednání připraví R. Kohout.
  5. Příspěvky krajským sdružením za pořádání soutěží  - výplata 5 tis. Kč je řešena průběžně hospodářem Z. Eretem.
  6. Systém soutěží, kalendář 2018 – návrhy na úpravy a změny přednesl D. Kolář. VR po následné diskusi o snížení počtu soutěžních dní, slučování kategorií, stanovování výkonnostních limitů a posunu času vážení doporučuje soutěže juniorů neměnit, s ostatními změnami souhlasí. Posuny termínů soutěží: MČR mužů a žen 19. 5., MČR juniorů do 23 let 22. 9., MČR juniorů do 20 let 10.11. Bližší informace v příloze zápisu. D. Kolář po konečných úpravách zašle konečné znění kalendáře členům VR do 15.10.17.
  7. Komise mládeže – do konce roku se bude konat ještě jedna schůze, náklady do 3 tis. Kč.

   

 4. Zprávy z komisí a agend

  M. Kohout – podklady pro revizi členské základny jsou t. č. kompletovány k projednání na příštím jednání VR

  J. Jílek – získávání nových rozhodčích je problematické, školení nových rozhodčích se připravuje na leden 2018.

  D. Kolář – kontaktuje pořadatele soutěží ohledně změn v kalendáři 2018 (finále ligy ml. žáků, st. žáků a juniorů, kvalifikace do vyšších soutěží) s odezvou do 24. 10. III. kolo 1. ligy mužů zůstává v Sokolově. Zápočty výkonů Marečka, Gorného, Štreichla, Mahovského, Poláka a Stránského pro ligu mužů a juniorů – VR schvaluje.

  P. Ivanič – ME juniorů do 23 let 14. - 20. 10. v Albanii (Durres), MS mužů a žen 20.10 – 6. 11. v USA, nominace: Petrov/69, J. Gasior/105, Orság/+105, Kučera/+105, doprovod Ivanič, Krol. Vystoupení naší reprezentace na Letní Universiádě na Tchajwanu bylo hodnoceno Českou unií akademického sportu velmi kladně. Akademické MS v roce 2018 – RK bude sledovat přípravu případných účastníků.

  E.Brzoska – předal písemné hodnocení naší účasti na ME 15 a 17 v Kosovu. Organizace soutěže byla komplikovaná, umístění a výkony našich závodníků a závodnic velmi dobré na úrovni osobních rekordů. VR hodnotí velmi pozitivně. VR souhlasí s mimořádnými odměnami na návrh  P. Ivaniče dle prémiového řádu ČSV.

  K. Duspiva – MŠMT ČR udělilo našemu svazu v červnu t. r. akreditaci pro školení trenérů vzpírání  II.  třídy. VR bere tuto skutečnost s potěšením na vědomí a ukládá K. Duspivovi rozpracování dalších možností z této akreditace vyplývajících.

  R. Kozel – do SCM je t. č. zařazeno 61 chlapců a děvčat, z toho 21 v kategorii A, výkonnost některých z nich stagnuje. Z tohoto důvodu se z kat. A do kat. B přeřazují Bijoková a Mirga. Od 1. 1. 2018 dojde ke snížení celkového počtu zařazených z věkových důvodů. VR navržený seznam schvaluje včetně částky 220 500 Kč na provozní výdaje. Do SMLS Centra sportu MV,  byl je od 1. 10. 17 zařazen D. Mahovský.

  L. Pásztor – na posledním kongresu IWF byl jedním ze šesti viceprezidentů zvolen Petr Krol. VR blahopřeje! Letošní soutěž OH nadějí V 4 proběhla 1. 7. v Horní Suché. Byla velmi zdařilá stejně jako Velká cena 23. 9. tamtéž. Cílem je ponechat rozhodování o ekonomice hnutí Masters plně na jejích představitelích.

  Z. Eret – Sokol Ostrava podal protest proti nezapočítání výsledku závodnice Suškové rozhodčím J. Jílkem ve III. kole ligy juniorek 16. 9. v Plzni. J. Jílek sdělil důvody pro své rozhodnutí (údajný rozpor se soutěžním řádem), VR toto zdůvodnění s nevolí nepřijímá s tím, že výkon Suškové bude započítán.

  Nejasnosti s proplacením faktury Hellasu Brno za pořadatelství soutěže MČR Masters. Rozhodnutí VR – částka 10 tis. Kč bude zaslána na účet Masters, ze kterého bude v režii předsedy Masters a pořádajícího oddílu Hellas přeposlána na účet pořadatele.

  P. Krol – R. Drmola žádá o navýšení odměny pro sebe a jednorázovou odměnu pro ing. Štěpaře za vedení statistiky výkonnosti. VR schvaluje jednorázovou odměnu pro ing. Štěpaře.

   

 5. Různé
  1. - kontrolu plateb za starty reprezentantů v zahraničních klubech provede Z. Eret,
  2. - jubilujícím členům svazu Polanskému – 75 let, J. Janebovi – 70 let, J.Vodrážkovi – 70 let, Sobotkovi – 70 let, A. Kocurovi – 65 let a O. Zarembovi – 60 let bude popřáno 7.10. při MČR juniorů. VR souhlasí s finančními dary pro J.Janebu a O.Zarembu a s dárkovými balíčky pro ostatní,
  3. - sponzorování svazu ukončily ČEZ, Pražské služby a Vinamet,
  4. - VR po rozpravě souhlasí s možností startu třináctiletých jak v atletických disciplínách, tak i ve dvojboji. Při společném startu mužů a žen mohou ženy závodit pouze na ženské ose,
  5. - exekutiva IWF v minulém týdnu přijala mj. následující rozhodnutí:
   1. - Nezruší se roční příspěvky národních svazů
   2. - Na základě dalších 49 pozitivních dopingových retestů byl udělen roční zákaz startů s platností od 16. října t. r. pro 9 států (viz stránky IWF)
   3. - Ruší se soutěžní kategorie do 94 kg a 64 účastnických míst na OH v Tokiu
   4. - Na OH mládeže v roce 2018 bude startovat 55 dívek a 55 chlapců
   5. - Nově se ustavují komise sportovně-programová a etická

 

Jednání VR bylo ukončeno v 15.00 hodin

Příští schůze se bude konat 26.10.2018 v Praze

Zapsal: Karel Duspiva

Ověřil: Petr Krol