Odkazy

konané dne 21.2.2009 v Praze

Valná hromada ČSV:

  1. Schvaluje:
   a) Zprávu o činnosti ČSV a VR za období od minulé VH, kterou přednesl předseda svazu Mgr. Petr Krol.
   b) Zprávu o finančním hospodaření ČSV a návrh využití finančních prostředků v roce 2009, které přednesl hospodář ČSV Libor Hakl.
   c) Zprávu revizní komise ČSV.
   d) Mgr. Petra Krola jako zástupce ČSV v ČOV na období 2009 – 2012 a návrhy za členy komisí IWF P.Krola a L.Pásztora.
   e) Změny v Soutěžním řádu ČSV předložené VR a SK ČSV.
   f) Účast delegátů na VH ČSV v roce 2010 na náklady oddílů a klubů.
   g) Zachování věkových kategorií juniorů do 16 a 18 let pro rok 2009.
   h) Změnu věkových kategorií juniorů do 16 a 18 let na juniory do 17, 20 a 23 let pro soutěže od roku 2010.

 

  1. Bere na vědomí
   a) Vznik nového oddílu vzpírání TJ Ludgéřovice a jeho přijetí do ČSV.
   b) Zrušení SCM Ostrava, Sokolov, Bohumín a Havířov k 31.12.2008.
   c) Zřízení SCM při ČSV při zachování počtu 50 zařazených sportovců a jmenování vedoucího trenéra tohoto zařízení Mgr. Radima Kozla.

 

  1. Ukládá VR ČSV:
   a) Ve státní reprezentaci se zaměřit při obsazování soutěží MS-ME mužů, žen a juniorů na ty, které jsou součástí kvalifikace pro LOH 2012, případně OH mládeže 2010. Ostatní soutěže obsazovat závodníky u kterých je předpoklad umístění, které znamená finanční přínos od MŠMT do pokladny svazu.
   b) Více využívat možností delegování závodníků za prostředky oddílů či klubů a sponzorů, kteří mají výkonnost a jsou u nich záruky v oblasti podpůrných prostředků. V případě umístění, které znamená finanční přínos pro ČSV, využívat směrnice a vynaložené prostředky jim ve stanovené výši vracet. 
   c) Pokračovat v hledání efektivních forem řízení SCM. Realizovat prováděcí pokyny pro činnost SCM schválené VR ČSV 20.11.2008 a potvrzené oddělením MŠMT. Sledovat jejich účinnost a vyhodnotit jejich přínos k 31.12.2009. Kontrolu zaměřit především na růst výkonnosti, využívání finančních prostředků, práci vedoucího trenéra a úvazkových trenérů.
   d) Zajistit ukončení kurzu trenérů 2. třídy v co nejkratším termínu a s co největším počtem absolventů.
   e) Zaslat usnesení z VH ČSV všem oddílům, projednat diskusní příspěvky a přijmout opatření k jejich případnému řešení.

   Subkomisi metodické:
   Sledovat nejnovější poznatky a trendy v metodice přípravy sportovců, zejména mládeže a tyto pak pravidelně zveřejňovat na webových stránkách.

   Oddílům vzpírání a krajským svazům vzpírání:
   a) více využívat možností webové stránky svazu ke zvyšování informovanosti veřejnosti o práci a výsledcích oddílů vzpírání v ČR.
   b) Využívat finančních prostředků přidělených krajským svazům pro organizování a řízení soutěží 3. ligy, popřípadě soutěže jednotlivců.

 

 1. Doporučuje VR ČSV:
  a) Pokračovat ve spolupráci s CS MV, zejména v oblasti přípravy státní reprezentace dospělých i mládeže, v konání společných VT s cílem efektivního využívání přidělených prostředků.
  b) Pokračovat v jednání s ČT, popřípadě s dalšími stanicemi s cílem propagovat vzpírání a získávat zájemce o aktivní provozování našeho sportu.

Usnesení schváleno všemi delegáty.

Za návrhovou komisi: Václav Zázvorka