konané dne 11.května 2019 v Praze
 
Valná hromada
 1. Schvaluje
  1. Zprávu o činnosti spolku Český svaz vzpírání a jeho Výkonné rady za období od VH 2018 přednesenou předsedou ČSV Petrem Krolem.
  2. Výsledky hospodaření ČSV za rok 2018 předložené v písemné formě a ústně doplněné Zdeňkem Eretem včetně výhledu použití finančních prostředků v roce 2019.
  3. Zprávu Revizní komise přednesenou jejím předsedou Tomášem Knoblochem.
 2. Souhlasí
  1. S přijetím nových oddílů TJ DDM Valašské Meziříčí , Barbel Clubu Praha a SK vzpírání Sokolov za členy spolku ČSV.
  2. S vyloučením Patrika Chromého z ČSV
 3. Ukládá
  1. Výkonné radě ČSV
   1. Pokračovat v průběžné spolupráci s Antidopingovým výborem ČR
   2. Dořešit činnost Disciplinární komise.
   3. Dokončit přepis sportovců a trenérů pro Rejstřík sportu MŠMT ČR s jeho dalším využitím při přechodu na systém elektronické evidence členské základny.
   4. V oblasti hospodaření
    1. efektivně nakládat se získanými finančními prostředky zejména z dotačních programů MŠMT s obzvláštním důrazem na účinnost nákladů vynaložených na mistrovské soutěže, činnost SCM a státní reprezentaci
    2. nadále přispívat aktivním krajským svazům částkou 10.000 Kč ročně a z volných finančních prostředků podpořit oddíly a kluby za účast na mistrovských soutěžích družstev a na mistrovských soutěžích jednotlivců v mládežnických kategoriích v roce 2019
   5. na úseku státní reprezentace
    1. ve spolupráci s Reprezentační komisí průběžně sledovat a projednávat přípravu reprezentantů, jejich zdravotní stav a přístup k plnění tréninkových povinností. Nominovat závodníky na reprezentační starty v rámci aktuálních finančních možností a s přihlédnutím k jejich výkonnosti a k předpokládaným umístěním
    2. ve spolupráci s Komisí mládeže soustavně sledovat dynamiku výkonnosti v mládežnických kategoriích
   6. Následně projednat všechny diskusní příspěvky.
  2. Oddílům a klubům ČSV
   1. obratem předat na sekretariát svazu kompletní seznamy svých členů (s licencí i bez licence) pro Rejstřík sportu MŠMT a aktivně se podílet na jejich dopracování v souladu s obsahovým vymezením.
 4. Doporučuje
  1. Oddílům a klubům ČSV
   1. Využívat dostupné dotační programy k získávání finančních prostředků na soutěže a na přípravu sportovců, zejména pak v kategoriích mládeže.
   2. Trvale věnovat pozornost členské základně, jejímu růstu a řádné evidenci ve spolupráci se servisními pracovišti České unie sportu a sekretariátem ČSV.
  2. Výkonné radě ČSV
   1. úzce spolupracovat s OLYMP Centrem sportu MV při nominacích a výcvikových táborech seniorské a mládežnické reprezentace.
 5. Bere na vědomí
  Výsledky voleb pro funkční období 2019 - 2023
V Praze dne 11. května 2019
 
Návrhová komise ČSV: Karel Duspiva, Ladislav Pasztor, Dušan Kovač