Odkazy

konané dne 11. května 2019 v Praze
 
Přítomni: dle prezenční listiny
 1. Zahájení
  Jednání zahájil a řídil místopředseda ČSV ing. Ralf Kohout. Přivítal všechny přítomné a dal hlasovat o navrženém programu jednání. Program byl přijat téměř jednomyslně, jeden hlasující se zdržel. Jednomyslně bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení R. Kohout, P. Krol a D. Kolář.
 2. Volba komisí mandátové, návrhové a volební, schválení Jednacího řádu
  Do mandátové komise byli navrženi M. Jílek, J. Kuba a L. Bečvář. Mandátová komise byla zvolena jednomyslně.
  Pro komisi návrhovou byli navrženi K. Duspiva, L. Pasztor a D. Kovač. Návrhová komise byla zvolena jednomyslně.
  Do komise volební byli navrženi D. Kolář, P. Radouš a R. Kozel. Pouze jeden delegát se zdržel hlasování, volební komise byla zvolena téměř jednomyslně.
  Předložený Jednací řád byl schválen jednomyslně.
 3. Zpráva o činnosti ČSV za období od minulé Valné hromady 18.4.2018
  Zprávu přednesl předseda svazu P. Krol. Ve svém obsažném sdělení se zaměřil na činnost Výkonné rady se všemi jejími klady i zápory, zdůraznil dobré výsledky v reprezentaci České republiky na vrcholných evropských a světových soutěžích, kde naši nejlepší reprezentanti k devíti medailím z let 2015-2017 přidali dalších šestnáct medailí včetně bronzu F. Poláka na OH mládeže v Argentině, ocenil dobré hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu, zastavil se u aktiv a pasiv v činnosti SCM, podrobně zhodnotil práci všech svazových komisí. Poukázal na nikdy nekončící boj s dopingem s aktuální nutností respektovat požadavky systému ADAMS a zamyslil se nad další olympijskou perspektivou vzpírání. Poděkoval dr. Drmolovi za dlouhotrvající statistickou činnost na vysoké úrovni. V neposlední řadě seznámil přítomné s kandidaturou stávající Výkonné rady pro nadcházející nové čtyřleté volební období.
 4. Zpráva o hospodaření
  Zprávu přednesl hospodář ČSV Z. Eret. Konstatoval vyrovnanost příjmů a výdajů, zdůraznil přetrvávající obtíže při krytí průběžných nákladů, když státní dotace jsou k dispozici postupně dle jednotlivých dotačních programů teprve v dubnu či květnu příslušného kalendářního roku. Zmínil náročnost zpracovávání žádostí o státní dotace v situaci, kdy MŠMT ČR kontinuálně mění a upravuje dotační metodiku.
 5. Zpráva Kontrolní a revizní komise ČSV
  Stručnou zprávu přednesl předseda KRKu T. Knobloch, když prohlásil, že v hospodaření svazu nebyly shledány závažné nedostatky. Svaz nakládal s obdrženými finančními prostředky transparentně a hospodárně.
 6. Zpráva o činnosti Sportovních center mládeže
  Zprávu přednesl vedoucí trenér SCM R. Kozel. Ocenil průběžnou spolupráci s Komisí mládeže a novou možnost operativního zařazování vybraných talentů do SCM včetně jejich eventuálního přeřazení do skupiny A s vyšší finanční podporou. Se všemi dotčenými oddíly jakož i s úvazkovými trenéry jsou uzavřeny nezbytné smlouvy o činnosti SCM.
  V roce 2018 bylo do SCM zařazeno 56 vzpěračů v I. pololetí a 54 vzpěračů ve II. pololetí.
 7. Diskuze
  K. Duspiva (VR) – dokončuje se práce na zapisování členské základny pro Rejstřík sportů, stále nejsou k dispozici nezbytné údaje od většiny oddílů a klubů. Zápis do Rejstříku musí být proveden do 30. 6. 2019, ve druhém pololetí 2019 budou údaje všech sportovních svazů konfrontovány s Centrálním rejstříkem obyvatel ČR.
  Letošní školení na trenéry licence B proběhne 5.-7.7. a 6.-8.9.19 v Holešově (specializace) a v září 19 na Vyšší odborné škole ČUS (obecná část).
  T. Králová (Olymp Praha) - odborná úroveň některých lektorů na VOŠ ČUS při výuce obecných předmětů je velmi nízká, škola nesplňuje akreditační standardy MŠMT. Bylo by vhodné využívat služeb FSS MU v Brně nebo FTVS UK v Praze.
  A. Kocur (Nová Role) – doklady o vynaložených nákladech jsou nedostatečně vypovídající, položky jednotlivých výdajů by měly být konkrétnější, aby nezavdávaly příčiny ke zpochybňování hospodaření.
  S. Rychnavský (SKV Sokolov) – úspěch D. Oračka na MSJ v Las Vegas otevřel dveře do České televize a naše vzpírání se tak po velmi dlouhé době opět pozitivně zviditelnilo.
  J. Thér (CWG Bohumín) – být aktivní k masmediím je nezbytné již na oddílové úrovni. Vzorem nám může být mediální praxe v crossfitu.
 8. Zpráva mandátové a volební komise
  Předseda mandátové komise J. Jílek oznámil, že jsou přítomni delegáti z 32 oddílů, což znamená 84% účast. VH je usnášeníschopná včetně voleb nové Výkonné rady a Kontrolní komise. Nebyli přítomni zástupci Kopřivnice, DDM Valašské Meziříčí, Příbora, Sokola Plzeň 1, Karolinky a Ludgeřovic.
  Předseda volební komise D. Kolář oznámil, že kandidáti T. Králová (Komise mládeže) a S. Rychnavský (Komise organizačně-právní) odstupují z voleb. K předloženému Volebnímu řádu byla pouze jedna připomínka T. Králové k bodu 7. Připomínka byla zapracována.
 9. Volby nové Výkonné rady a Kontrolní komise ČSV
  Po úvodní instruktáži ke způsobu práce s volebními lístky Valná hromada přistoupila k vlastním volbám.
  Volba předsedy – zvolen byl P. Krol většinou 16 hlasů, protikandidát D. Kovač dostal 14 hlasů a oznámil kandidaturu na předsedu komise organizačně-právní.
  Volba místopředsedy – zvolen byl L. Ambrož se 14 hlasy, D. Klimša získal 11 hlasů a R. Kohout 5 hlasů.
  Volba předsedů komisí - zvoleni byli E. Brzoska (komise mládeže) 30 hlasů, D. Kolář (soutěžní komise) 30 hlasů, L. Pasztor (zahraniční komise) 29 hlasů, P. Ivanič (reprezentační komise) 29 hlasů, J. Jílek (komise rozhodčích) 27 hlasů, Z. Eret (hospodářská komise) 19 hlasů, D. Kovač (komise organizačně-právní) 18 hlasů, T. Knobloch (kontrolní komise) 29 hlasů.
 10. Návrh a přijetí usnesení
  Předseda návrhové komise K. Duspiva seznámil přítomné s návrhem usnesení VH, který byl jednomyslně přijat. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
 11. Závěr Valné hromady
  Jednání VH uzavřel opětovný předseda ČSV P. Krol, když poděkoval všem přítomným za aktivní účast s přáním dalšího úspěšného volebního období 2019-2023.
V Praze 11. května 2019
Zapsal: K. Duspiva