Odkazy

konané dne 28. dubna 2018 v Praze

Příloha k zápisu z VH ČSV 28.4.2018

 

Valná hromada:

 1. Schvaluje
  1. zprávu o činnosti Spolku Český svaz vzpírání a jeho Výkonné rady za období od VH 2017, přednesenou předsedou ČSV Petrem Krolem.
  2. výsledky hospodaření ČSV za rok 2017 předložené v písemné formě a doplněné ústně Zdeňkem Eretem a výhled použití finančních prostředků v roce 2018.
  3. zprávu revizní komise ČSV přednesenou jejím předsedou Tomášem Knoblochem
 2. Souhlasí:
  1. s kooptací Karla Duspivy do Výkonné rady
  2. s přijetím nového oddílu Vzpírání Brandýs nad Labem za člena Spolku ČSV
 3. Ukládá Výkonné radě ČSV:
  1. i nadále úzce spolupracovat s Antidopingovým výborem ČR
  2. zpracovat systém školení a doškolování trenérů a rozhodčích
  3. zlepšit činnost Komise rozhodčích
  4. dopracovat systém elektronické evidence členské základny v intencích požadavků Rejstříku sportovních organizací
  5. provést revizi Přestupního řádu
  6. v oblasti hospodaření ČSV:
   • hospodárně nakládat s obdrženými finančními prostředky zejména z dotačních programů MŠMT s obzvláštním důrazem na efektivnost vynaložených nákladů v mistrovských soutěžích, v činnosti SCM a ve státní reprezentaci.
   • i nadále podporovat aktivní krajské svazy částkou 10 000,- Kč ročně a z volných finančních prostředků přispívat oddílům za účast na mistrovských soutěžích.
   • zpracovat přehledný postup přidělování finančních prostředků oddílům za pořádání soutěží družstev v daném roce.
   • prověřit pohyb na účtu Masters
   • stanovit způsob výplaty rozhodčích při rozpočtovém provizoriu včetně daňové problematiky
  7. na úseku státní reprezentace:
   • průběžně sledovat a projednávat přípravu reprezentantů, jejich zdravotní stav a přístup k plnění tréninkových povinností. Delegovat závodníky na reprezentační starty v rámci aktuálních finančních možností a s přihlédnutím k jejich výkonnosti a k předpokládaným umístěním.
   • ve spolupráci s Komisí mládeže soustavně sledovat dynamiku výkonnosti v mládežnických kategoriích.
  8. následně projednat všechny diskusní příspěvky.
 4. Doporučuje
  1. oddílům ČSV
   • využívat dostupné dotační programy k získávání finančních prostředků na soutěže a na přípravu sportovců, zejména pak v kategoriích mládeže.
   • trvale věnovat pozornost členské základně, jejímu růstu a řádné evidenci ve spolupráci se servisními pracovišti České unie sportu.
  2. VR ČSV
   • úzce spolupracovat s OLYMP Centrem sportu MV při nominacích a výcvikových táborech seniorské a mládežnické reprezentace.
 5. Bere na vědomí
  • Informaci E. Brzosky o současné přípravě na kvalifikaci pro Olympijské hry mládeže.

 

V Praze dne 28. dubna 2018

Návrhová komise: Karel Duspiva, Ladislav Pasztor, Dušan Kovač