konané 28. dubna 2018 v Praze na Strahově

Účast: dle prezenční listiny

 

 1. Zahájení

  Valnou hromadu zahájil a řídil člen VR ČSV Ralf Kohout.

 2. Schválení programu jednání

  Navržený program byl všemi přítomnými jednohlasně přijat.

 3. Volby komisí

  VH schválila jednohlasně členy komisí takto:

  Komise mandátová – Daniel Kolář, Jan Šedlbauer, Petr Sedláček

  Komise návrhová – Karel Duspiva, Ladislav Pasztor, Dušan Kovač

 4. Zpráva mandátové komise

  Na VH bylo pozváno 38 delegátů z oddílů a 9 členů VR s hlasem rozhodujícím. Dle prezenční listiny je přítomno 27 delegátů z oddílů a 9 členů VR, celkem 36 osob, což je 74   % účast. VH je usnášeníschopná.

 5. Zpráva o činnosti za období od poslední VH

  Zprávu o činnosti přednesl předseda svazu Mgr. Petr Krol.

  Z obsahu zprávy:

  • Celkem 9 jednání VR
  • Uctění památky zesnulých členů svazu
  • Kooptace Karla Duspivy od října 2017 do funkce předsedy komise organizační a právní/VH kooptaci schválila (1 se zdržel hlasování)
  • Nespokojenost s činností ing. Jaromíra Jílka jako předsedy komise rozhodčích
  • Poděkování trenérům SCM za jejich práci
  • Připomínky z VH 2017 – všechny úkoly z usnesení byly splněny
  • T. č. ČSV eviduje celkem 1776 členů ve 38 klubech
  • Potěšitelné výsledky v reprezentaci všech kategorií s vyvrcholením na ME 2018
  • Klíčová a nenahraditelná spolupráce s rezortním sportovním centrem MV
  • Dobrá činnost komisí, obzvláště pak komise reprezentační, soutěžní, mezinárodní, mládeže, masters a komise disciplinární
  • Poděkování generálnímu sekretáři a hospodáři svazu Zdeňku Eretovi, Karlům Prohlovým a dr. Rudolfu Drmolovi
  • Důležitost průběžného řešení problematiky dopingu
 6. Zpráva o hospodaření

  Zprávu přednesl hospodář svazu Zdeněk Eret.

  ČSV hospodařil s dotacemi od MŠMT v rámci Programů I. II. a V.

  Program I.  reprezentace 

  příjem 4 500 000,00

  náklady 4 500 314,90

  ztráta  314,90

  Program II. sportovní talenty 

  příjem 2 384 000,00

  náklady 2 384 430,60

  ztráta  430,60

  Program V. organizace sportu 

  příjem  3 878 000,00   

  náklady 3 878 000,00

  ztráta  50,11 

 7. Zpráva o činnosti SCM

  Zprávu přednesl  vedoucí SCM Mgr. Radim Kozel. M. j. uvedl počty vyřazených a nově zařazených mládežníků a zdůraznil výkonnostně a perspektivně velmi slabý ročník 2005. Rovněž zmínil změny v Prováděcích pokynech pro činnost SCM.

 8. Řešení nedostatečné činnosti Komise rozhodčích.

  Mgr. Krol seznámil přítomné se zásadními nedostatky v práci předsedy KR ing. Jílka a vyslovil se pro jeho odvolání s návaznou volbou nového předsedy. V následné debatě zazněly názory pro i proti tomuto návrhu a v konečném hlasování 53% přítomných rozhodlo o tom, že ing. Jílek zatím ve funkci předsedy KR zůstává.

 9. Diskuze
  • M. Luter
   • je třeba prověřit, kam odešlo 10 000,- Kč z účtu Masters.
  • A. Kocur
   • navazující soutěž mužů a žen v jednom dni ve 2. lize  není nejlepší
   • změna limitů výběru pro MČR a pravidlo 20 kg pro základní pokusy
  • J. Brodský
   • nešvar krácení hodiny před soutěží po ukončení vážení
  • D. Kolář
   • významné zvýšení počtu družstev v 1. a 2. lize žen a ve 3. lize mužů
  • S. Rychnavský
   • návrh na zmírnění základů na MČR pro závodníky na posledních místech výběrů
  • E. Brzoska
   • v práci komisí je třeba dělit práci pro všechny členy a ne jenom pro předsedu
   • důležitost přípravy na letošní ME 15 a 17 letých ve snaze o dosažení 4. místo v hodnocení zemí jako záruky pro nominaci na OHM
  • J. Šedlbauer
   • dochází k přestupům v rozporu s Přestupním řádem
  • M. Šváb
   • netrestat klub v případě prokázaného dopingu jednotlivce

  Další náměty a názory do diskuze zašlou diskutující na svaz v písemné formě.

 10. Usnesení VH

  Předseda návrhové komise Karel Duspiva seznámil přítomné s návrhem usnesení, který byl následně jednohlasně přijat. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 11. Závěr

  Předseda ČSV Mgr. Petr Krol poděkoval všem za aktivní účast při jednání, popřál mnoho dalších úspěchů oddílům v následujícím období a Valnou hromadu ukončil.

 

V Praze dne 28.4.2018

Zapsal: Karel Duspiva