konané dne 30. 4. 2016 v Praze

Podle Stanov Spolku Český svaz vzpírání byly na VH pozvány všechny oddíly a kluby vzpírání v ČR, které mají zaplacen registrační poplatek, v poměru 1 oddíl 1 hlas. Jednání zahájil z pověření VR  ČSV  místopředseda svazu Ralf Kohout. Uvítal přítomné delegáty a další přítomné. Omluvil předsedu svazu pro nemoc. Pracovní předsednictvo ve složení R.Kohout, J.Jílek a K.Prohl.

Zapsal: Václav Zázvorka

 

 1. Navržen program:

  1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, schválení programu
  2. Volby komisí - mandátové a návrhové
  3. Zpráva o činnosti ČSV od poslední VH 2015
  4. Zpráva o hospodaření ČSV v roce 2015 a výhled na rok 2016
  5. Zpráva o činnosti SCM
  6. Zpráva revizní komise ČSV
  7. Návrh Systému soutěží jednotlivců a družstev na léta 2017-2020
  8. Diskuze
  9. Zpráva mandátové komise
  10. Návrh usnesení, přijetí usnesení
  11. Závěr VH

   

 2. Volba komisí:

  1. mandátová  Kolář, Kovač - zvolena
  2. návrhová Zázvork, Pásztor, Rychnavský  -  zvolena

   

 3. Zpráva o činnosti - zprávu zpracovanou předsedou ČSV P. Krolem přednesl místopředseda Kohout. Zhodnotil činnost VR, obsahovou náplň jednání, výsledky reprezentace v r. 2015 a vyzdvihl vystoupení na ME 2016 jak v kategorii mužů tak žen. Největší úspěch - vybojování účastnického místa na OH. Ocenil umístění J. Orsága. Rozebral hospodaření svazu, ocenil průhlednost a vyrovnanost čerpání rozpočtu. Poděkoval za práci v oblasti mládeže, H. Suchou. Poté se zabýval činností komisí. Podrobně rozebral RK, její činnost a výsledky zejména u reprezentace v uplynulém období od seniorů až po nejmladší.

  Soutěžní komise zajistila konání všech mistrovských soutěží jednotlivců i družstev. Pochválil krajské svazy za organizování místních soutěží. Podrobně rozebral rozhodující soutěže a poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu. Mezinárodní komise zajistila V4Cup za účasti IWF, přispěla k zajištění MMČR a zahraničních akcí IWF a EWF. Zhodnotil činnost organizačně právní komise, přínos vydávaných informací pro informovanost členské základny, v souvislosti se zajišťováním licencí doporučil zvýšení jejich výše, včetně registračního poplatku oddílů.

  Zhodnotil výsledky masters v r. 2015 a 16, včetně MS a ME. Překonáno 26 rekordů ČR. Dále se zabýval práci rozhodčích, průběhem doškolení a jejich aktivity. Rozebral činnost komise mládeže, zajistila obsahově a organizačně školení cvičitelů vzpírání, zpracovala plán přípravy mládeže 15 a 17let. Připravila spolu s vedoucím trenérem SCM oponentury, a nový motivační program pro trenéry mládeže.

  Vystoupil místopředseda KM s tím, že letos ještě nebylo zasedání.  (Janeba)

  Jako hlavní cíl uvedl úspěch na ME do 15 let, včetně zisku medailí. Dále informoval o olympijském parku Rio na Lipně. Vyjádřil se k práci sekretariátu. Ocenil pomoc sponzorů, na poli statistiky Drmolovi, lektorskou práci Duspivy a webmastera Prohla ml. Vyjmenoval ty, kteří opustili naše řady a poděkoval všem funkcionářům v oddílech za práci.

  Opět vystoupil J. Janeba, delegát oddílu s dotazem proč nebylo samostatně zhodnoceno plnění usnesení.

   

 4. Zpráva o hospodaření - přednesl předseda hospodářské komise Z. Eret

  Upozornil delegáty na písemné podklady, které obdrželi s pozvánkou. Doplnil jejich obsah a objasnil některá čísla. Poté seznámil s jednotlivými programy a jejich čerpáním v r. 2015. Jedná se o programy č. 1,2,5 a Loterie. Konkrétně:

  č. 1 - 2 160 900,- Kč - výdaje 2 166 950,-

  č. 2  -SCM  1 591 500,-    výdaje  1 591 500,-

  č. 5  3 000 000,-    výdaje  3 000 050,-

  Loterie  1 432 000,-    výdaje  1 579 859,-  překročení uhrazeno přebytkem z roku 2014

  na rok 2016 ještě zůstává cca 400 000,-.

  Na účtu masters je 42 995,-Kč

  Bylo pracováno s vyrovnaným rozpočtem. Oddílům vyplaceno za cestovné a pořádání soutěží 935 050,- Kč.

  Závěrem nastínil předpokládanou výši programů v r. 2016, na výši 2015.

   

 5. Hodnocení činnosti SCM - vedoucí trenér R. Kozel

  V roce 2015 zařazeno 44 lidí, za mzdy vyplaceno 350 000,- Kč v 1. pololetí. Ve 2. pololetí pak 400 000,- Kč, nejvíce v poslední době. Na činnost vydáno 306 900.  Pozitivně hodnotí spolupráci s KM, navrženy změny k  zlepšení činnosti cestou odměňování, došlo na diferenciaci A a B u zařazených podle výkonnosti, odměna u A 1000,- u B pak 700,-. Letos zařazeno 51, včetně 2 zraněných. Závěrem poděkoval trenérům, kteří pracují s mládeží.

   

 6. Zpráva revizora - zpracoval T. Knobloch a přečetl J. Jílek

  Konstatoval, že se situace zlepšila v účetnictví, žádné nedostatky. Po ukončení zprávy předal předseda KR J. Jílek ocenění z pověření VR bývalému předsedovi KR a členu VR Danielu šandovi k 70 narozeninám. Dále předseda KM E. Brzoska  předal ocenění Nejlepší trenér, podle výsledků ankety za r. 2015 Milanu Lutterovi.

   

 7. Návrh systému soutěží jednotlivců a družstev na léta 2017 - 2020. Přednesl D. Kolář, předseda SK.Seznámil se změnami oproti zaslaným návrhům. A to věk u ml. žáků u soutěží jednotlivců a doplnil masters  Ostatní stejné. Družstva: u ml. žáků věk, změny v hostování - snížení na 1 respektive 2 hostující, změny v počtu družstev ve finále. Soutěže žen, 1 a 2 liga, možnost startu A i B v 1. lize. Doplnit o pravomoc VR o možnosti upravit soutěže podle počtu přihlášených družstev.

   

 8. Diskuse

  1. abdikace J. Janeby z funkce člena KM a místopředsedy a návrh za člena M. Kopeckého.

   J. Janeba zdůvodnil své rozhodnutí končit v KM a doporučil M. Kopeckého.

   Ke změně se vyjádřil předseda KM Brzoska. Upozornil že VH neschvaluje členy komise, poděkoval Janebovi za práci a nemá námitky k přijetí Kopeckého do KM.

    

  2. E. Brzoska přednesl návrh předsedy ČSV Krola na zvýšení registračního poplatku oddílů z 500 na 1000,- Kč., D. Kovač navrhl zvýšit 2x i licenční poplatky.

   D. Kolář navrhuje platbu dospělí 100,- mládež do 15 let na 50,- Kč

   Předsedající nechal hlasovat o návrhu: z 34 přítomných 28 pro zvýšení, 4 proti a 2 se zdrželi,

   Návrh na zvýšení poplatků přijat.

    

  3. Lutter  vznesl dotaz jak je to s limity na mistrovské soutěže a proč neřešila VR případ P. Orságové.  Limity zodpověděl Kolář, předseda SK, na dotaz k Orságové vysvětlil Jílek, že přijetí za člena je věcí oddílu ne VR

   Lutter -  Stanovy říkají, že členy přijímá VR

   Eret -  vysvětlil jak je to s přijetím členů, přes oddíly samostatně tam kde nejsou oddíly, pak přes VR. Doplnil, že Stanovy již schválil soud, jsou na internetu a vysvětlil postup schvalování.

    

  4. Kocur  - dotaz na školení rozhodčích bylo slíbeno CD, zatím není, kdy dostanou 1,5 kg kotouče

   Janeba oznámil, že na Moravě již rozdané, na ostatní odpověděl Jílek. Kotouče zajistí Brzoska

    

  5. Kozel vyjádřil se k návrhu soutěží, konkrétně k věkovému rozpětí ml. Žáků a věku žáků obecně.

   Nesouhlas se snížením ze 13 na 12 let u st. žáků a se zvýšením spodní hranice u ml. žáků z 6 na 8 let a uvedl důvody včetně obavy z poklesu základny. K problému vystoupili Janeba, Brzoska, Komárek, Kocur, Prohl, všichni vesměs podpořili Kozla, také ale hovořili o možnosti speciální soutěže pro ty nejmladší

    

  6. Předsedající nechal o návrzích hlasovat. Pro věk 6 let - výsledek 28 pro, 3 proti, 3 se zdržel.

    

  7. Vystoupil J. Jílek a jako předseda krajského svazu Plzeňského kraje navrhuje do Síně slávy ČSV in memoriam bývalé dlouholeté funkcionáře, trenéry a rozhodčí Otu Bartovského a Josefa Skalického.

   K. Prohl potvrdil, že podmínky zařazení splňují a doporučuje.

    

  8. Eret - vyjádřil se k soutěžím z hlediska nákladovosti, snížit počty skupin, do usnesení dát, že VR může po 2 letech upravit počty skupin, popřípadě udělat jednu apod. Navrhuje udělat ligu juniorů celostátně, jako muže, popřípadě i 2. ligu. Odpověděl D. Kolář-možnost úpravy je v návrhu,není možné udělat soutěž pro např. 11 družstev, jedině do 2 soutěží.

    

  9. Radouš - k soutěžím žen, k její regulérnosti. Množství je neúnosné řada rozhodnutí problematická.

  10. Janeba - k soutěžím mládeže, celostátní liga ponese problémy, nic to nepřinese

  11. Brzoska- celostátní soutěž by měla přinést zvýšení úrovně výkonnosti, je pro.

  12. Gospoš - je pro celostátní soutěž juniorů, bude přínosem

  13. Proft-  zvážit pro i proti, pokud to svaz zaplatí, tak to udělat, určitě to přinese vyšší kvalitu

  14. Eret - celostátní soutěže se osvědčují, vychází i levněji, peníze by byly

  15. Zronek - dotaz proč jsou na Moravě 2 skupiny - vysvětlil Kolář proč je C skupina

  16. Věžník - udělá se celostátní liga juniorů a co s ostatními družstvy

  17. Jílek - nedělat ukvapené závěry, zatím to nechat podle návrhu, řešit pak podle vývoje

  18. Kolář - upozornil, že se zatím nehlasovalo o věkové hranici mladších žáků, zda nechat 13 let jako věkovou hranici tj. starší žáci 10-13 let.

    

   Výsledek hlasování: 29 pro zachování věku 13 let, 2 proti a 3 se zdrželi

   Jílek - navrhl nechat hlasovat o tom, zda udělat ligu juniorů celostátně

   Výsledek hlasování: pro celostátní ligu 5 hlasů, 5 proti, 24 se zdrželo. Návrh nebyl schválen.

    

   Návrh na snížení počtu hostujících závodníků: u 4 členného družstva na 1(jednoho) hostujícího, u 6 členného  družstva na 2 (dva)hostující závodníky

   Výsledek hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 1

    

   Další hlasování o materiálu Systém soutěží jednotlivců a družstev (včetně již odhlasovaných změn):

   Soutěže jednotlivců: pro 33, proti 0, zdržel se 1

   Soutěže družstev: pro 31, proti 1, zdržel se 2

   Materiál Systém soutěží jednotlivců a družstev na léta 2017 -  2020 schválen

    

  19. Zázvorka - upozornil na možnost hostování elektronickou formou, které je málo využíváno, dále upozornil na přijaté opatření k administrativním činnostem sekretariátu, Na svaz zasílat vždy 1. týden v měsíci, v dalším týdnu budou vyřizovány.

  20. Eret - zdůraznil nutnost řádného vedení elektronické evidence v oddílech, vše přes okresní servisní centra ČUS, jejich evidence, kterou kompletuje centrálně ČUS, je rozhodující pro finance z MšMT

  21. Rychnavský - upřesnil některé detaily k MČR starších žáků v Sokolově, zda přijede Poles, medaile, včas podat žádosti na ubytování

  22. Kolář - doplnil potřebu vedení elektronické evidence členů, ukázal zkušenosti z oddílu v členské evidenci

  23. Brzoska - seznámil VH s tím kde budou předána vyhodnocení Zlatá činka

  24. Lutter - hovořil k lize žen, ke 2. kolu v Brně

   

 9. Zpráva mandátové komise:

  S účastí seznámil za mandátovou komisí VH  D. Kolář: pozváno 35 oddílů, účast 3O delegátů a 4 členové VR = 34

  Komise konstatovala, že VH je usnášení schopná.

   

 10. Návrh usnesení. Za návrhovou komisi přednesl V. Zázvorka

  Předsedající vyzval k připomínkám. Žádné nebyly. Nechal hlasovat.

  Výsledek hlasování: pro přijetí usnesení 34 přítomných tj. 100%. Usnesení přijato.

   

 11. Závěr Valné hromady provedl předsedající místopředseda ČSV  R. Kohout

 

Zapsal: Václav Zázvorka