Odkazy

konané dne 30. 4. 2016 v Praze.

 

Valná hromada:


1. Schvaluje:


a) zprávu o činnosti Spolku Český svaz vzpírání a VR ČSV za období od VH 2015 kterou zpracoval předseda ČSV P. Krol a přednesl místopředseda R. Kohout.
b) výsledky hospodaření ČSV za rok 2015 předložené v písemné formě a výhled použití finančních prostředků v roce 2016 přednesené hospodářem ČSV Z. Eretem.
c) revizní zprávu o hospodaření ČSV zpracovanou T. Knoblochem a přednesenou J. Jílkem.
d) systém mistrovských soutěží jednotlivců a družstev na roky 2017 – 2020 ve všech věkových kategoriích mužů a žen, včetně schválených změn:
- věk mladších žáků 10-13 let, ponechat spodní hranici 6let pro účast v lize mladších žáků.
- zvýšení ročního registračního poplatku oddílu na 1000,- Kč a licenčních poplatků na 100,- Kč u dospělých a 50,- Kč mládež do 15 let.
e) do Síně slávy ČSV in memoriam Otto Bartovského a Josefa Skalického

 

2. Bere na vědomí:

 

a) hodnocení činnosti SCM, organizování a výsledky oponentur, přístup VR k hodnocení práce SCM a vedoucího trenéra s cílem zkvalitňování tréninkového procesu a zvyšování výkonnosti zařazených závodníků.
b) postup VR při řešení diskusních příspěvků a připomínek z minulé VH
c) přijetí nových oddílů za členy ČSV:
- CarnágeCross-Training Chomutov
- CrossFyt Gym Havířov
d) změnu názvu oddílu Sokol Brno Obřany na TAK Hellas Brno
e) abdikaci J. Janeby z funkce místopředsedy KM ČSV

 
3. Ukládá:

 

A. Předsedovi ČSV:

a) trvalou pozornost věnovat státní reprezentaci ČR, usilovat o postupný růst výkonnosti a zlepšování umístění na rozhodujících akcích IWF a EWF. Sledovat účinnost forem přípravy seniorské, juniorské a ženské reprezentace.
b) prosazovat konkrétní perspektivní programy a návrhy, které napomáhají k rozvoji členské základny, především žáků a juniorů (motivační, talentovaná mládež apod.)

 

B. Výkonné radě ČSV:

a) pokračovat v nastoupené cestě zvyšování náročnosti na práci a výkonnost SCM. Trvale využívat stanovené počty členů SCM a racionálně využívat finan. prostředky. Jako hlavní kriterium brát nárůst výkonnosti. Ve VR projednávat komplexní rozbor 2 x v roce.
b) uspořádat školení cvičitelů vzpírání, využít poznatků z pořádání školení v r. 2015.
c) realizovat Systém soutěží jednotlivců a družstev na léta 2017 – 2020.
d) pokračovat v nastoupeném kurzu zvyšování úrovně rozhodčích cestou kontroly jejich činnosti na soutěžích a hodnocením. Důsledně vyžadovat ústrojovou kázeň, vyhledávat a pro-školovat nové, především v Praze, Plzeňském a Karlovarském kraji.
e) zpracovat systém elektronického sledování a evidence členské základny ve spolupráci s oddíly a kluby vzpírání a okresními sdruženími ČUS.
f) na úseku hospodaření svazu:
- trvale sledovat čerpání finančních prostředků, hlavním kritériem musí být hospodárnost a efektivnost vynaložených nákladů se zaměřením na státní reprezentaci, soutěže a SCM.
- pokračovat v osvědčené praxi finanční pomoci aktivním krajským svazům vzpírání částkou 5000,- Kč ročně a v případě kladného výsledku hospodaření, dělit prostředky oddílům za účast v soutěžích.
- na úrovni oddílů, klubů a krajských svazů více využívat různých dotačních programů a grantů, které vyhlašují místní orgány, pro zlepšení své finanční situace.
g) na úseku reprezentace
- pravidelně se zabývat úrovní státní reprezentace, jak v oblasti přípravy tak účasti na mistrovských akcích a to u všech věkových kategoriích. Podporovat společná soustředění.
- sledovat a podporovat vybrané závodníky ve skupině talentovaná mládež, s cílem účasti na OH mládeže.

 

4. Doporučuje VR ČSV:

a) spolupracovat s CS MV, jednak při nominacích na akce OH, MS a ME, tak při konání VT a soustředění a jak seniorských tak mládežnických reprezentací
b) dodržovat stávající sponzorské smlouvy a usilovat o nové

 

Usnesení schváleno 100 % delegátů.

 

Za návrhovou komisi: V. Zázvorka, L. Pásztor, S. Rychnavský