Odkazy

konané 25. 4. 2015 v Praze

 

Valná hromada:

 1. Schvaluje:
  1. zprávu o činnosti ČSV a VR ČSV za období od VH ČSV 2014, kterou přednesl předseda ČSV Mgr. Petr Krol.
  2. Zprávu o finančním hospodaření ČSV v roce 2014 a výhled čerpání finančních prostředků v roce 2015 přednesené hospodářem Liborem Haklem.
  3. zprávu přednesenou revizorem ČSV ing. Tomášem Knoblochem
  4. Stanovy Českého svazu vzpírání podle písemného návrhu, včetně navržených změn
  5. Směrnici k výjezdům oddílů vzpírání do zahraničí vydanou VR ČSV
  6. Postup VR v zajištění požadavku ČOV na jednotný postup při zajišťování sportu v příštím období
  7. Karla Prohla Čestným členem ČSV za jeho dlouholetou úspěšnou sportovní reprezentaci ČR, trenérskou a funkcionářskou činnost ve vedení ČSV
  8. Předsedou DK ČSV P. Filipoviče
 2. Zvolila:
  1. VR ČSV ve složení:
   1. předseda: Mgr. Petr Krol
   2. místopředseda: ing. Ralf Kohout
   3. předsedové komisí:
    1. reprezentační: Pavel Ivanič
    2. soutěžní: Mgr. Daniel Kolář
    3. rozhodčích: ing. Jaromír Jílek
    4. hospodářské: Zdeněk Eret
    5. mezinárodní: Ladislav Pázstor
    6. organizačně-právní: Václav Zázvorka
    7. mládeže: Emil Brzoska
  2. Předsedu kontrolní komise ČSV: ing. Tomáše Knoblocha
  3. Předsedou komise Masters: Josefa Budaje
 3. Bere na vědomí:
  1. Přijetí oddílů Crossfit Committed Barbell Club Praha, TJ Jižní Město Chodov Praha a Arena Team Praha za členy ČSV.
  2. Vyřešení diskusních příspěvků a připomínek z minulé VH
 4. Souhlasí: s kandidaturou Mgr. Petra Krola do funkce presidenta IWF
 5. Ukládá:
  1. Předsedovi ČSV :
   1. Trvalou pozornost věnovat oblasti mládeže, podporovat její početní růst, cestou motivačních programů a podobných progresivních forem finanční podpory oddílům, které získají nové závodníky a trenéry. Zajistit aby finanční prostředky od OV z“ hazardu “ byly využity pro sledovanou talentovanou mládež.
   2. Osobně se angažovat v zajišťování organizačních a finančních podmínek pro zvyšování výkonnosti statní reprezentace. Připravit podmínky pro získání minimálně jednoho místa na OH v Riu.
   3. Usilovat o vyhledání vhodných tipů pro doplnění DK ČSV a její aktivizaci
   4. Zajistit uvedení nových Stanov ČSV do praxe a jejich registraci na MV
  2. VR ČSV :
   1. Trvale sledovat rozvoj členské základny především u žákovských kategorií, cestou jejich účinné podpory organizační, materiální i finanční. Podporovat talenty ze sledované mládeže s výhledem na OH mládeže a jejich další perspektivy. Uspořádat školení pro nové trenéry mládeže.
   2. Pravidelně se zabývat SCM, výběrem zařazených, jejich hodnocením s přihlédnutím růstu výkonnosti jako hlavního kritéria, včetně stanovení výkonnostních cílů. Zlepšit práci s trenéry SCM, připravit dlouhodobý systém jejich doškolování.
   3. projednávat pravidelně organizaci a úroveň soutěží družstev zejména žáků, juniorek a žen s cílem zvyšovat jejich kvalitu a zajistit optimální časovou náročnost. Zlepšit i kvalitu soutěží jednotlivců, především po organizační stránce a výkonnosti.
   4. doplnit sbor rozhodčích, pravidelněji s nimi pracovat formou doškolení a seminářů. Dbát na ústrojovou kázeň a kvalitu rozhodování.
   5. Nadále využívat webových stránek svazu k informování oddílů
   6. Na úseku státní reprezentace:
    1. rozšiřovat počty vytipovaných perspektivních sportovců všech věkových kategorií, pravidelně s nimi pracovat formou společných VT, kontrolou stanovených výkonnostních cílů a kontrolou kvality tréninků.
    2. všechny potřebné organizační, metodické, tréninkově a finanční prostředky využít k aktivní účasti a dobrým výsledkům na ME a MS 2015 s cílem účasti na OH v Riu 2016. V maximální míře využívat spolupráce a podpory ČOV a CS MV.
   7. v hospodářské oblasti:
    1. s finančními prostředky hospodařit tak, aby byly zajištěny všechny reprezentační akce, příprava reprezentačních družstev všech věkových kategorií a domácí soutěže jednotlivců a družstev.
    2. zabývat se výší poplatků za registraci oddílů a licenčními poplatky
    3. pokračovat, pokud to finanční svazu dovolí, ve finanční podpoře oddílů cestou rozdělení uspořených prostředků
    4. podporovat krajské svazy finančními prostředky na soutěže ve výši 5 000 Kč
   8. projednat diskusní příspěvky z dnešní VH a jejich řešení zveřejnit na stránkách svazu
  3. Oddílům- klubům vzpírání:
   1. maximální pozornost věnovat mládeži, zejména žákům, jejich přípravě se zaměřením na všestrannost a technickou vyspělost. V tomto směru vést i trenéry.
   2. více využívat motivačních programů svazu, dotačních programů a grantů místních orgánů pro zlepšování vlastní finanční situace
   3. oddílům a klubům s právní subjektivitou registrovat se v okresních sdruženích ČUS

Za správnost: V. Zázvorka, předseda návrhové komise VH