Odkazy

konané dne 2.3.2013 v Praze

 

Valná hromada:

 1. Schvaluje:
  1. zprávu o činnosti ČSV a VR ČSV za období od VH 2012, kterou přednesl předseda ČSV Mgr. Petr Krol.
  2. finanční hospodaření ČSV v roce 2012 a rámcový návrh na použití finančních prostředků ČSV v roce 2013, které přednesl hospodář svazu Libor Hakl
  3. zprávu revizora ČSV přednesenou ing. Tomášem Knoblochem
  4. zavedení povinných zdravotních prohlídek závodníků v soutěžích vzpírání
  5. novelizovanou Směrnici pro činnost SCM
  6. používání bonifikace za start juniorů v soutěžích družstev mužů na další období
  7. zrušení opatření pro omezení startu žáků v soutěžích družstev za A a B družstvo
  8. start starších žáků 13 a 14 letých v lize juniorů od r. 2014
  9. nominaci předsedy ČSV Petra Krola pro volbu do exekutivy IWF
 2. Bere na vědomí:
  1. hodnocení činnosti SCM včetně zařazení závodníků
 3. Ukládá:
  1. Předsedovi ČSV:
   1. stálou pozornost věnovat členské základně vzpíraní, zejména jejímu růstu, podporovat nové přístupy v získávání nových sportovců, trenérů apod.
   2. osobně se angažovat na úseku státní reprezentace, zejména ve vytváření podmínek dlouhodobé, systematické přípravy s cílem vytvoření dostatečného kádru perspektivních reprezentantů ochotných podrobit se všem podmínkám s cílem úspěšně reprezentovat ČR.
   3. zpracovat a uzavřít smlouvy s reprezentanty ČR a s oddíly, které vyjíždí do zahraničí s cílem závazku jejich podílu na případných finančních sankcích za disciplinární delikty.
  2. VR ČSV:
   1. věnovat trvalou pozornost členské základně, hledat nové a účinné formy podpory jejího růstu, zejména u mládežnických kategorií. Nadále využívat Dotační program, který se osvědčil v r. 2012.
   2. pravidelně se zabývat činností SCM, úrovní jeho řízení, stavem metodické úrovně a trenérské práce, růstem výkonnosti a perspektivnosti zařazených.
   3. využívat v plném rozsahu novelizovanou Směrnici pro činnost SCM. Pozornost proškolování trenérů.
   4. větší pozornost věnovat rozhodčím, zkvalitňování jejich činnosti, proškolování, hodnocení, zvyšování kvalifikace a získávání nových
   5. pokračovat ve zkvalitňování přenosu informací k oddílům cestou zvyšováním úrovně webových stránek svazu
   6. v hospodářské oblasti:
    • vzhledem k tomu, že se předpokládá méně finančních prostředků než v minulém roce, pokračovat v úsporných opatřeních, tak aby byly zajištěny rozhodující reprezentační soutěže, proběhly mistrovské soutěže ČR jak jednotlivců, tak družstev
    • připravit oddíly na nové formy financování sportu od MŠMT od roku 2014
    • podporovat nadále krajské svazy finančními prostředky na soutěže ve výši 5000,-Kč
    • zajistí finanční prostředky na důstojný průběh oslav 120. výročí vzniku vzpírání v ČR
    • zpracovat novou metodiku předkládání vyúčtování hlavních kapitol rozpočtu daného roku pro VH
   7. na úseku státní reprezentace
    • vytipovat perspektivní závodníky s cílem jejich dlouhodobé přípravy na OH 2016. Využít k tomu všech prostředků organizačních, finančních, metodických, včetně úzké spolupráce s CS MV.
    • nadále využívat pro přípravu reprezentace všech věkových kategorií společných soustředění a VT, pravidelně stanovovat nominační kritéria a výkonnostní limity a cíle. Maximálně spolupracovat s CS MV při přípravě a nominacích na světové a Evropské soutěže.
   8. projednat diskuzní příspěvky z dnešní VH ČSV a přijmout případné řešení a tato zveřejnit na stránkách svazu.
  3. Oddílům vzpírání:
   1. větší pozornost věnovat dokumentaci při pořádání soutěže ČEZ ligy, dodržovat smluvní podmínky, včetně dokumentace a předání na svaz.
   2. včas se připravit na přechod na nové formy financování v rámci sportu od roku 2014
   3. více využívat různé dotační programy a granty které vyhlašují místní orgány pro zlepšování vlastní finanční situace
   4. více se prezentovat v místním tisku a na internetu s cílem získávat nové členy a příznivce

Za návrhovou komisi:
D. Kolář v.r.
L. Pásztor v.r.
J. Jílek v.r.

Usnesení schváleno jednomyslně.