Odkazy

Zpracoval: V. Zázvorka

 

Při posuzování stavu plnění usnesení z VH ČSV musíme vycházet z posouzení toho, zda se jednotlivé body usnesení staly normální součástí činnosti VR, celého ČSV a jeho komisí. Po uplynutí více jak 7 měsíců od VH ,lze v podstatě konstatovat, že ano.

Na úseku státní reprezentace se každá schůze VR zabývala hodnocením stavu přípravy, zdravotním stavem i finančním zajištěním a to jak juniorské tak seniorské, mužů i žen. U seniorské reprezentace šlo o to zařadit do přípravy co nejširší kádr lidí, včetně nejlepších juniorů s cílem získat účastnická místa na OH. K tomu byla použita maximální účast na ME mužů, zaměřena dlouhodobá kvalitní příprava ve VT ale i vyhlášení finančních motivačních odměn za získání kvalifikačních bodů. Cíl byl naplněn získáním 1 místa a účastí J. Orsága.

Další oblastí, které je pravidelně věnována pozornost, je členská základna, hledány formy jak co nejvíce zainteresovat oddíly na získání nových členů. Vyhlášen byl dotační program finanční podpory nových družstev a trenérů. Jistý úspěch se dostavil. Bylo vyhodnoceno zatím 6 oddílů. Program pokračuje.

Soustavná pozornost je věnována SCM, na každém zasedání VR za účasti vedoucího trenéra Kozla. Celkové hodnocení, včetně zařazení 2x ročně. Pravidelně kontrolováno čerpání peněz, včetně odměn trenérů. Vše odpovídá Směrnici.

Pro zvyšování kvalifikace trenérů bylo uspořádáno školení, za účasti kurzu trenérů 2 třídy. Ten je nutno dotáhnout do konce.

Úkol z usnesení věnovat pozornost soutěžím mládeže byl mimo jiné naplněn tím, že VR schválila uhradit všem družstvům mládeže cestovné a navíc finančně přispět za uspořádání soutěžních utkání oddílům. To je možno díky úsporným opatřením svazu ale i penězům sponzorů.

Hospodaření svazu je věnována pravidelná pozornost zejména předsedou svazu, hospodářem i místopředsedy. V jakých oblastech se šetří, bylo uvedeno. Přispívá k tomu i spolupráce s CS MV, které se významně podílí na financování VT ale i jinde. Z takto vytvořených úspor pak bylo možno finančně přispět oddílů, které žádaly na MŠMT o dotace v Programu 5. Příspěvek 5 tisíc dostaly i kraje, které o to požádaly. Daří se vytvářet i rezervy do dalšího roku, který zatím není vyjasněn z hlediska státního rozpočtu a sportu. K pozitivnímu výsledku hospodaření napomáhá dodržování sponzorských smluv, především s ČEZ. Rezervy trvají v dokumentační části oddílů a zasílání na svaz. V plnění jsou průběžně body usnesení, které se týkají soutěží družstev, zejména mužů. To připravuje SK pro příští sezonu podle schváleného systému.

Komise rozhodčích na pokyn VR připravuje opatření ke zkvalitnění práce rozhodčích, zvyšování teoretické úrovně, růstu kvalifikace a dodržování ústroje.

Závěrem lze konstatovat, na základě konkrétních výsledků a opatření VR usnesení VH se plní.