Odkazy

Termín: 12.3.2011, místo: Praha

Valná hromada:

 1. Schvaluje:
  1. zprávu o činnosti ČSV a VR ČSV za období od VH ČSV 2010, kterou přednesl předseda ČSV Mgr. Petr Krol.
  2. Zprávu o finančním hospodaření ČSV roce 2010 a návrh na využití finančních prostředků v roce 2011, kterou přednesl hospodář Libor Hakl.
  3. Zprávu revizní komise ČSV přednesenou ing. Tomášem Knoblochem.
  4. Doplnění Stanov ČSV podle předloženého návrhu
  5. Disciplinární řád Českého svazu vzpírání
 2. Zvolila:
  1. VR ČSV ve složení
   1. předseda - Mgr. Petr Krol
   2. místopředseda - Karel Prohl
   3. místopředseda - Ing. Richard Krywult
   4. předsedové komisí
    • reprezentační - Pavel Ivanič
    • soutěžní - Mgr. Daniel Kolář
    • rozhodčích - Mgr. Jaroslav Thér
    • hospodářská - Libor Hakl
    • mezinárodní - Ladislav Pásztor
    • organizačně-právní - Václav Zázvorka
  2. Předsedu revizní komise ČSV ing. Tomáše Knoblocha
  3. Předsedu komise Masters ČSV Karla Prohl
 3. Souhlasí:
  1. se složením disciplinární komise ČSV ve složení: Miroslav Kozel, ing. Jaromír Jílek, MUDr. Oramus
  2. se jmenováním Pavla Ivaniče do funkce reprezentačního trenér
 4. Bere na vědomí:
  1. přijetí nového oddílu vzpírání Slavoje Rychvald za člena ČSV
  2. změnu názvu oddílu Sokol Zlín na Sokol Jižní svahy Zlín
  3. jmenování skupiny ČEZ generálním sponzorem ČSV na základě uzavření sponzorské smlouvy
 5. Ukládá:
  1. Předsedovi ČSV:
   1. Předložit doplněné Stanovy ČSV na MV ČRpotvrzení a poté zveřejnit na webu ČSV
   2. Věnovat maximální pozornost reprezentaci a využít všech možnostízískání účastnických míst na OH 2012 v Londýně
   3. Zajistit přijetí opatřeníČSV k postupnému rozvoji kat. žáků
  2. VR ČSV
   1. nadále věnovat pozornost SCM, nejméně 2xroce projednat jeho hodnocení ve VR. Zajistit trvalé plnění směrnice k činnosti SCM a dbát na naplňování schválených počtů.
   2. Podporovat soutěže mládeže jednotlivců a družstev a to i finančně. Perspektivní jednotlivceodpovídající výkonností vysílat na mezinárodní soutěže.
   3. hospodářské oblasti:
    • pokračovat v nastoupené cestě úsporných opatření a v hospodárném vynakládaní finančních prostředků. Důsledně sledovat plnění jednotlivých kapitol rozpočtu.
    • finančně podporovat aktivní krajské svazy, těm které pořádají soutěže jednotlivců a družstev poskytnout částku 5 000.- Kč za rok na jejich financování (krajské přebory, 3. liga).
    • Sledovat možnosti nového způsobu financování sportu z MŠMT a průběžně informovat oddíly o jejich použití.
   4. Na úseku státní reprezentace:
    • pozornost věnovat především kvalitě přípravy reprezentačních družstev formou společných soustředění různých věkových skupin. Nadále úzce spolupracovat s CS MV.
    • Při nominacích na ME-MS, zejména u juniorských kategorií přihlížet jednak k reálným předpokladům umístění tak, aby znamenalo finanční podporu MŠMT.
 6. Doporučuje VR ČSV:
  1. pokračovat ve spolupráci CS MV, jak v přípravě tak v nominacích na ME-MS.
  2. důsledně sledovat naplňování podmínek smlouvygenerálním sponzorem ČSV skupinou ČEZ, aby nedošlo k vypovězení smlouvy.

 Za návrhovou komisi: Václav Zázvorka