Odkazy

Termín: 12.3.2011, místo: Praha

Podle Stanov ČSV byly na VH pozvány všechny oddíly vzpírání Z ČR.(4l)

Jednání řídil místopředseda ČSV Karel Prohl.

Uvítal v úvodu všechny přítomné delegáty a hosty.

Zvoleno pracovní předsednictvo ve složení: Prohl, Krol, Teplíček.

Předložil návrh programu VH. Po připomínkách schválen program:

 1. Zahájení, volba pracovního předsednictva
 2. Volby komisí - mandátové, návrhové, volební.
 3. Zpráva o činnosti ČSV od poslední VH.
 4. Zpráva o hospodaření svazu
 5. Zpráva revizora svazu
 6. 1. část diskuze k návrhu kandidátky nové VR ČSV a ke zprávám.
 7. Zpráva mandátovë komise a volební komise
 8. Volby nové VR, předsedy, místopředsedu a předs. komisí.
 9. Pokračování diskuze k předneseným zprávám
 10. Zpráva volební komise a oznámení výsledků voleb.
 11. Zpráva návrhové komise a přijetí usnesení.
 12. Závěr

Zprávu o činnosti ČSV přednesl předseda P. Krol.

 • Zhodnotil činnost VR a výsledky svazu na všech úsecích jeho činnosti.
 • Ukázal na činnost jednotlivých komisí, situaci ve financování, podrobně se zabýval stavem SCM.
 • Probral výsledky státní reprezentace a její další zaměření.
 • Postupně zhodnotil práci všech členů VR a jejich podíl na výsledcích svazu.
 • Zhodnotil kvalitu dom.soutěží, ukázal i na potřebné změny, kterě by přinesly kvalitu.
 • Zabýval se i situací v Masters a nabídl řešení včetně navrhu na vedení.
 • Závěrem poděkoval všem,kterým není stav ve vzpírání lhostejný.

Hospodářskou zprávu přednesl předs. hosp.komise L.Hakl

 • Vzhledem k tomu, že delegáti obdrželi písemné podklady o čerpání rozpočtu, zaměřil se na jejich doplnění a osvětlení.
 • Dále uvedl výhled na r. 2011, upřesnil, co jsme již dostali a co čekáme,

Zprávu revizní komise přednesl T. Knobloch - předseda

 • Provedl kontrolu dokladů, nedostatky nezjistil.
 • Navrhl sjednotit postup při platech trenérů SCM, včetně zpracování metodiky.
 • Doporučil řešit v rozpočtu kolonku - náklady na internet, které jsou moc vysoké.

Zpráva mandátové komise - členové Šanda, Janeba

 • Na VH pozváno 41 oddílů, přítomno 33 z toho 1 bez zaplacené licence.
 • Celkem prezentováno 32 delegátů s hlasem rozhodujícím t.j.78%.
 • Komise konstatovala že VH je usnášení schopná.

Zprávu volební komise D.Kolář. Členové Jílek a Radouš.

 • Přednesl návrh volebního řádu. Po diskuzi provedena úprava: místo 2.etap 1.kola rozděleno na 3 etapy:
  • volba předsedy
  • volba místopředsedů
  • volba předsedů komisí,včetně revizní
 • Dále schváleno že u 2. kola voleb stačí ke zvolení prostá většina. .

Volební řád včetně změn schválen.

Návrh kandidátky obdrželi delegáti u prezence.

1. část diskuze: vystoupili pp. Krywult, Jílek, Lutter, Sattek, Janeba, Degtar, Krol, Prohl

Poté následovaly volby, které řídila volební komise.

Rozdány volební lístky del. s právem volit, celkem 32 vol.lístků nejprve pro 1.etapu.

Výsledek oznámil předseda VK Kolář: v 1.etapě odevzdáno 32 vol.lístků
pro P. Krola odevzdáno 18 hlasů
pro R.Krywulta odevzdáno l4 hlasů

Předsedou zvolen Petr Krol.

Po oznámení výsledků se R. Krywult přihlásil do funkce místopředsedy.

Kandidátka doplněna na 3.Volební lístky po doplnění rozdány.

J.Janeba oznámil že stahuje kandidaturu na místopředsedu a kandikuje na předs. komise rozhodčích.

Výsledek 2. etapy:
K.Prohl 25 hlasů
R. Krywult 21 hlasů
P. Filipovič 15 hlasů

Výsledky 3. etapy:
komise reprezentační P. Ivanič 32 hlasů
soutěžní D. Kolář 32 hlasů
rozhodčích J. Thěr 21 hlasů, J. Janeba 11 hlasů
mezinárodní L. Pásztor 32 hlasů
org.právní V. Zázvorka 32 hlasů
hospodářská L. Hakl 32 hlasů
Předsedou revizní komise zvolen T. Knobloch 22 hlasů, P. Sattek 8 hlasů

Nově zvolený předseda Krol navrhl delegátům, aby zvolili do funkce předsedy masters K. Prohla, kterého dop. VR.
Karel Prohl Zvolen 100% hlasů.

Pokračovala diskuze 2. části, ve které vystoupili Krol, Brzoska, Sekanina, Kolář, Prohl, Pešat, Zronek, Janeba, Kozel, Lutter, Orság, Filipovič, Kováč

V rámci diskuze projednán návrh úpravy 1.ligy mužů pro další období. Po diskuzi doporučeno stahnout z programu a odložit pro další VH.
Výsledek hlasování : 25 pro odložení, 4 pro schválení

Krol navrhl hlasovat o návrhu na juniorskou bonifikaci od 1.1.2012
Výsledek hlasování : pro 18, proti 12
Schváleno: juniorská bonifikace od 1.1.2012 je J 17 - 30 %, J 20 ...20 %

P.Krol zdůvodnil potřebu přijetí nového DŘ, aby odpovídal Směrnici AVČR.
DŘ hlasováním schválen všemi hlasy.

Návrh usnesení přednesl V. Zázvorka. Připomínky byly k části doplnění Stanov a hospodářské části. Usnesení doplněno.
Výsledek hlasování: usnesení schváleno 100% hlasů

Závěr VH provedl řídící schůze K. Prohl

Zpracoval: V. Zázvorka