Odkazy

Termín: 6.3.2010, místo: Praha

Valná hromada ČSV:
1. Schvaluje:
a) zprávu o činnosti ČSV a VR ČSV za období od minulé VH 2009, kterou přednesl předseda svazu Mgr. Petr Krol
b) zprávu o finančním hospodaření ČSV v roce 2009 a návrh na využiti finančních prostředků v roce 2009 přednesl hospodář L. Hakl
c) zprávu revizní komise ČSV
d) zrušeni subkomise mládeže z důvodu její nefunkčnosti
g) změny soutěžního řádu:
- zavedeni povinných lékařských prohlídek u mládeže do 18 let
- doporučeni prohlídek u ostatních věkových kategorii
h) ustaveni síně slávy ČSV a kriteria schvalováni sportovců a funkcionářů konáni MV ČR mužů a žen 2010 v Praze s možnosti konáni i v dalších letech

2.Bere na vědomí:
a) vznik nového oddílu vzpíráni Vzpěračská škola O. Zaremby H. Suchá
b) hodnoceni SCM za rok 2009 včetně čerpání finančnich prostředků

3. Ukládá VR ČSV:
a) prvořadou pozornost ve státní reprezentaci věnovat kvalifikaci na OH 2012 a získání účastnických míst, kvalitně obsadit ME A MS mužů. Ostatní soutěže obsazovat za předpokladu umístěni‚ které znamená finanční přínos do pokladny svazu.
b) nominovat na vybrané soutěže závodníky za prostředky oddílu a sponzorů, při naplňování výkonnosti a záruky podpůrných prostředků. V případě hodnoceného umístění u soutěží, které akceptuje MŠMT, vynaložené prostředky vracet ve stanovené výši.
c) pravidelně projednávat a kontrolovat SCM. Pokračovat v realizaci prováděcí kontroly pro činnost SCM schválená 20.11. 2008. Zaměřit sena růst výkonnosti, využívání finančních prostředků a práci trenérů,
d) aktivním krajským svazům, které pořádají soutěže, finančně pomáhat částkou 5 000,. Kč na úhradu soutěží jednotlivců a 3. ligy
e) pokračovat v tvůrčí spolupráci s CS MV, zejména na úseku stárni reprezentace, pořádání VT. s cílem max. efektivity vynaložených prostředků jak MV tak ČSV
f) zajistit zdárné ukončeni probíhajících kurzů trenérů 2. tř., zejména specializace
g) před konáním VH rozeslat oddílům spolu s pozvánkou přehled o čerpáni rozpočtu v jednotlivých položkách v daném roce
h) aktualizovat počty oddílů vzpírání

Oddílům vzpírání a krajským svazům vzpírání:
a) více využívat možnosti internetu a webové stránky svazu jako základního komunikačního prostředku mezi ČSV a oddíly a ke zvyšováni informovanosti veřejnosti o činnosti oddilů vzpírání
b) vyžívat fin. prostředků krajským svazům pro organizováni soutěží jednotlivců i družstev na úrovni krajů či oblastí

4. Souhlasí:
a) s uvolněním K.Prohla, V.Zázvorky a P.Filipoviče z DK ČS
b) s využitím rozvojových programů IWF pro vybavení mezinárodních MČR mužů a žen.

V Praze 6.3.2010
Návrhová komise: V.Zázvorka, J.Jílek