Čl. 1  - Základní ustanovení

 1. Soutěžní řád Českého svazu vzpírání (SŘ) je souhrnem sportovně technických předpisů a dalších směrnic platných pro uspořádání a řízení všech vzpěračských soutěží řízených Českým svazem vzpírání (ČSV).
 2. Soutěžní řád je závazný pro všechny celostátní soutěže
 3. Výklad ustanovení „Soutěžního řádu“ provádí výlučně výkonná rada ČSV (VR ČSV)

 

Čl. 2 - Předpisy pro řízení soutěží

 1. VR ČSV a její výkonné orgány vydávají k řízení vzpěračských soutěží tyto dokumenty:
  1. soutěžní řád ČSV
  2. pravidla vzpírání IWF
  3. přestupní řád ČSV
  4. disciplinární řád ČSV
  5. rozpisy soutěží jednotlivců a družstev
  6. dodatky k rozpisům soutěží jednotlivců a družstev
  7. zprávy soutěžní komise ČSV (SK ČSV)
  8. termínový kalendář vzpěračských soutěží
 2. Dokumenty a směrnice uvedené v odstavci 1., písmena a, b, c, d, mají dlouhodobou platnost. Ostatní dokumenty jsou vydávány zpravidla na jeden kalendářní rok.
 3. Termínový kalendář schválený VR ČSV a projednaný valnou hromadou ČSV (VH ČSV) je závazný pro všechny orgány ČSV, oddíly-kluby a funkcionáře. Případné změny a doplňky schvaluje v odůvodněných případech pouze VR ČSV na návrh komisí ČSV nebo oddílů-klubů.

 

Čl. 3 - Zásady organizace soutěží

 1. Rozdělení soutěží
  1. soutěže jednotlivců
  2. soutěže družstev
 2. Věkové kategorie soutěží jednotlivců:
  1. mladší žáci (žačky) - 10 - 13 let - soutěží v žákovském čtyřboji
  2. starší žáci (žačky) - 13 - 15 let
  3. junioři do 17 let - 13 - 17 let
  4. junioři do 20 let - 15 - 20 let
  5. muži do 23 let - 15 - 23 let
  6. muži - 15 let a starší
  7. masters - muži - 35 - 39 let, 40 - 44 let, 45 - 49 let, 50 - 54 let, 55 - 59 let, 60 - 64 let, 65 - 69 let, 70 - 74 let, 75 - 79 let, 80 a starší
  8. juniorky do 17 let - 13 - 17 let
  9. juniorky do 20 let - 15 - 20 let
  10. ženy do 23 let - 15 - 23 let
  11. ženy - 15 a starší
  12. masters - ženy - 30 - 34 let, 35 - 39 let, 40 - 44 let, 45 - 49 let, 50 - 54 let, 55 - 59 let, 60 a starší
 3. Věkové kategorie soutěží družstev:
  1. liga, II. liga, III. liga mužů startují závodníci 15 let a starší
  2. liga juniorů - startují závodníci ve věku 13 - 20 let
  3. liga starších žáků - startují závodníci ve věku 13 - 15 let
  4. liga mladších žáků - startují závodníci ve věku 10 - 13 let - žákovský čtyřboj, závodníci ve věku 6-9 let soutěží pouze v trojskoku snožmo a hodu medicinbalem
  5. liga žen - startují závodnice ve věku 15 let a starší
  6. liga juniorek - startují závodnice ve věku13 - 20 let
 4. Systém mistrovských soutěží
  1. soutěže jednotlivců
   • mistrovství ČR mužů
   • mistrovství ČR mužů do 23 let
   • mistrovství ČR juniorů do 20 let
   • mistrovství ČR juniorů do 17 let
   • mistrovství ČR starších žáků
   • mistrovství ČR mladších žáků
   • mistrovství ČR žen
   • mistrovství ČR žen do 23 let
   • mistrovství ČR juniorek do 20 let
   • mistrovství ČR juniorek do 17 let
   • mistrovství ČR masters mužů a žen
  2. soutěže družstev
   • I. liga mužů - mistrovství ČR družstev mužů
   • liga juniorů - mistrovství ČR družstev juniorů
   • liga starších žáků - mistrovství ČR družstev starších žáků
   • liga mladších žáků - mistrovství ČR družstev mladších žáků
   • liga žen - mistrovství ČR družstev žen
   • liga juniorek - mistrovství ČR družstev juniorek
   • masters - mistrovství ČR masters - jednorázově
 5. Tituly a ceny
  1. vítěznému družstvu v mistrovství ČR družstev jakékoliv věkové kategorie náleží titul „Mistr ČR ve vzpírání družstev“. Členové vítězného družstva a členové družstev na 2. a 3. místě obdrží medaile.
  2. za vítězství ve dvojboji (čtyřboji u mladších žáků) v jednotlivých hmotnostních kategoriích na mistrovství ČR jednotlivců jakékoliv věkové kategorie získává závodník titul „Mistr ČR ve vzpírání“. Závodníci na prvních třech místech v každé hmotnostní kategorii obdrží medaile.
 6. Zařazování družstev do soutěží
  1. klub - oddíl může být zařazen do soutěže, jestliže splňuje podmínky stanovené soutěžním řádem a rozpisem soutěže
  2. účast družstev v soutěžích si hradí účastníci z vlastních finančních prostředků, popřípadě z dotací ČSV
  3. družstvo nově založeného oddílu nebo družstvo, které přechodně nesoutěžilo v žádné soutěži, je zařazeno do nejnižší soutěže
 7. Postup a sestup
  1. před zahájením soutěže vydává řídící orgán - VR postupový a sestupový klíč a zveřejní jej v rozpise soutěže
  2. družstvo může postoupit, jestliže naplňuje všechny podmínky stanovené soutěžním řádem a rozpisem soutěže
  3. nesplní-li družstvo předepsané podmínky, nepostupuje, možnost postupu má další nejlépe umístěné družstvo, které splní předepsané podmínky
  4. v soutěžích jednoúrovňových - liga starších a mladších žáků, liga juniorů, liga žen, liga juniorek - mohou současně soutěžit „A“ i „B“ (ev. „C“ atd.) družstva jednotlivých klubů.
  5. v soutěžích víceúrovňových - I.liga mužů, II.liga mužů, III.liga mužů - mohou soutěžit současně dvě družstva jednoho klubu (ev. tři atd.) pouze v soutěžích nejnižší úrovně (III.liga mužů), „B“ družstvo nemůže postoupit do soutěže, kde již závodí „A“ družstvo (toto platí i pro „C“ družstvo vzhledem k „B“ družstvu atd.).
  6. sestoupí-li „A“družstvo do soutěže, ve které je již „B“ družstvo, přeřadí se „B“ družstvo do nižší soutěže
  7. výjimky povoluje VR ČSV
 8. Řízení soutěží
  1. za řízení všech mistrovských soutěží jednotlivců i mistrovských a ligových soutěží družstev je zodpovědná soutěžní komise ČSV a komise rozhodčích ČSV (KR ČSV).
  2. podmínky pro účast v těchto soutěžích určují rozpisy a dodatky vydávané SK ČSV, musí být v souladu se SŘ.
  3. VR a SK ČSV jsou povinny včas vydat (nejméně 30 dnů předem) přehled o všech celostátních mistrovských a ligových soutěžích jednotlivců i družstev, které řídí (termínový kalendář).
 9. Ostatní soutěže
  1. ČSV, krajské svazy vzpírání a oddíly-kluby vzpírání mohou pořádat různé turnaje, velké ceny, memoriály apod. Účast na těchto soutěžích mohou v rozpise podmínit finančním vkladem.
  2. o zařazení těchto soutěží do termínového kalendáře ČSV je nutno písemně požádat SK ČSV.

 

Čl. 4 - Podmínky pro účast v soutěžích

 1. Závodníci se mohou zúčastnit soutěží jen tehdy, předloží-li při vážení platný registrační průkaz (sportovní pas). Ten je platný když:
  1. je podepsán držitelem a potvrzen ČSV
  2. je v něm nalepena fotografie držitele a je přerazítkována razítkem ČSV
  3. obsahuje jasné vyznačení oddílové příslušnosti nebo platné hostování
  4. obsahuje záznam o oprávněnosti startu pro příslušný kalendářní rok (potvrzení o zaplacení licence)
 2. Bez platného registračního průkazu nesmí rozhodčí připustit závodníka k soutěži. Výjimku lze připustit v soutěži družstev za těchto podmínek:
  1. po prokázání se jiným dokladem napíše závodník prohlášení, že má registrační průkaz v pořádku, toto prohlášení podepíší závodník a trenér nebo vedoucí družstva
  2. za chybějící doklady zaplatí oddíl-klub vrchnímu rozhodčímu na místě poplatek 50 Kč za jednoho závodníka, tuto částku předá vrchní rozhodčí řídícímu orgánu soutěže
  3. případný start takového závodníka bude započítán pouze tehdy, zašle-li oddíl chybějící doklady se všemi náležitostmi doporučeným dopisem řídícímu orgánu soutěže nejpozději do čtyř dnů po skončení soutěže (rozhodující je datum poštovního razítka)
  4. zjistí-li rozhodčí vážné nedostatky v registračním průkazu, odebere jej a zašle na ČSV, SK má právo zadržet takový průkaz do vyřešení případu
 3. Start cizinců v soutěžích družstev upravuje zvláštní směrnice ČSV (viz příloha č. 1) a rozpis soutěže, obecně platí, že v soutěžích družstev mužů a žen může soutěžit jeden zahraniční závodník-závodníce, v soutěžích družstev juniorských a žákovských nesmí zahraniční závodníci soutěžit.
 4. Přestupy a hostování řeší Přestupní řád vzpírání (viz příloha č. 2), obecně platí tato úprava:
  1. v soutěžích družstev mužů maximálně dva závodníci na hostování, z toho jeden zahraniční závodník
  2. v soutěžích družstev žen maximálně jedna závodnice na hostování, z toho jedna zahraniční závodnice
  3. v soutěžích družstev juniorů maximálně dva závodníci na hostování, bez zahraničních závodníků
  4. v soutěžích družstev juniorek, mladších a starších žáků jeden závodník(ce) na hostování, bez zahraničních závodníků
 5. Všichni závodníci musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku (12 měsíců), bez lékařské prohlídky nemohou závodit.
 6. Další dílčí podmínky pro účast v soutěžích:
  1. pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození
  2. závodník může v každém kole startovat za libovolné družstvo daného oddílu-klubu dle typu soutěže a věku, ale jen jednou (toto pravidlo neplatí v případě přestupu nebo hostování závodníka do jiného oddílu-klubu a u juniorů a juniorek, kteří mohou soutěžit v kategorii mužů nebo žen bez ohledu na start v lize juniorů nebo juniorek)
  3. ve finálových soutěžích a kvalifikacích konaných v kalendářním roce mohou za daný oddíl-klub soutěžit pouze ti závodníci, kteří nestartovali za jiný oddíl-klub ve dvou nebo třech kolech (další podmínky upravuje rozpis soutěže)

 

Čl. 5 - Všeobecné povinnosti oddílů-klubů v soutěžích

Oddíl - klub je povinen:

 1. splnit všechny podmínky stanovené SŘ, rozpisy soutěží a dodatky k nim, které vydal řídící orgán.
 2. řídit se SŘ, pravidly vzpírání, rozpisy soutěží a dodatky k nim a přispět tak k hladkému průběhu soutěží
 3. vyslat na každou soutěž se závodníky vedoucího družstva a trenéra (obě funkce může vykonávat jedna osoba), zúčastnit se technické porady před soutěží; pokud se při soutěžích družstev trenér nebo vedoucí družstva nezúčastní technické porady, je oddíl-klub automaticky vážen jako poslední
 4. hostující oddíl-klub je povinen se dostavit k utkání včas, v případě potřeby požádat pořadatele o zajištění noclehů, šetrně zacházet se zařízením pořadatele, v případě zaviněného poškození zařízení pořadatele sepíše vrchní rozhodčí záznam o rozsahu škody a pošle zprávu disciplinární komisi (DK) ČSV

 

Čl. 6 - Povinnosti pořadatele soutěže ve vzpírání

 1. Pořadatel je povinen zajistit hladký průběh soutěže, zodpovídá za pořádek při soutěži, bezpečnost závodníků, rozhodčích, funkcionářů a diváků.
 2. Je povinen zajistit přípravu závodiště v souladu s pravidly IWF a to:
  1. činky splňující technická pravidla IWF, u soutěží žáků a juniorek do 20 let jsou povoleny žákovské činky
  2. vzpěračskou podlahu 4 x 4 m
  3. odpovídající prostory pro rozcvičování (pro soutěž s počtem závodníků ve skupině do 12-ti nejméně 2 činky, do 16-ti nejméně 3 činky a nad 16 nejméně 4 činky)
  4. šatny a sociální zařízení pro závodníky a rozhodčí
  5. signalizační a časoměrné zařízení, tabule pro výsledky, váhu s váživostí do 200 kg a s přesností minimálně na 100 g, čísla pro losování na technické poradě
  6. zdravotnickou službu, popřípadě telefonické spojení na pohotovostní lékařskou službu v místě soutěže
  7. v případě že bude použito výpočetní techniky odpovídající technické vybavení (tiskárna, monitor atd.)
  8. místnost pro technickou poradu, vážení závodníků a prostory pro dopingovou kontrolu
  9. kalkulačku a potřebné tiskopisy (zápis, vážní listina, technický zápis, Sinclairovy tabulky a pod.), které předá vrchnímu rozhodčímu
  10. občerstvení dle potřeby se zahájením provozu nejpozději se začátkem vážení
  11. odpovídající teplotu závodiště a rozcvičovny (min. 15 C)
 3. Je povinen zajistit službu u vchodu do rozcvičovny, která zajistí vstup do těchto prostor pouze příslušným oprávněným osobám (závodníci, trenéři, lékaři a maséři, rozhodčí). Výjimky povoluje ředitel soutěže po dohodě s vrchním rozhodčím a zástupcem SK.
 4. Je povinen včas, nejpozději 30 dnů před konáním soutěže, oznámit ČSV a SK místo a čas konání, jména odpovědných funkcionářů a další údaje pro vydání rozpisu a jeho dodatku včetně adres a telefonního spojení.
 5. Na požádání soupeře je pořádající oddíl-klub povinen zajistit vhodné, finančně přijatelné ubytování. Žádost je nutno zaslat s dostatečným předstihem (dle rozpisu). Na pozdní žádosti nemusí být brán zřetel. Nevyužité noclehy je objednavatel povinen zaplatit.
 6. Pořadatel zajistí propagaci soutěže, včetně oznámení ve sdělovacích prostředcích, které informuje po ukončení o výsledcích.

 

Čl. 7 - Technické podmínky a průběh soutěží

 1. Hmotnostní kategorie
  Soutěže ve vzpírání probíhají podle pravidel IWF, SŘ, rozpisů soutěží a dodatků k nim v těchto hmotnostních kategoriích (HK):
  1. muži, junioři do 20 let, veteráni - do 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 a nad 109 kg
  2. junioři do 17 let - do 49, 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102 a nad 102 kg
  3. starší žáci - do 44, 49, 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96 a nad 96 kg
  4. mladší žáci - do 35, 39, 44, 49, 55, 61, 67, 73, 81 a nad 81 kg
  5. ženy, juniorky do 20 let, veteránky - do 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87 a nad 87 kg
  6. juniorky do 17 let - do 40, 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81 a nad 81 kg
   Zvláštní ustanovení:V soutěžích jednotlivců i družstev mladších žáků a žákyň do 13 let nelze při neplatném pokusu závodníka(ce) zvýšit hmotnost činky, je nutno pokus opakovat. U soutěží mladších a starších žáků je povoleno použít žákovskou činku tak, že od hmotnosti 35 kg se používá osa činky o hmotnosti 20 kg. Závodník má možnost dokončit soutěž na té ose činky, na které začínal svůj 1. pokus.
 2. Termíny soutěží
  1. pro mistrovské soutěže jsou závazné termíny uvedené ve sportovním termínovém kalendáři ČSV a v rozpisech soutěží družstev a jednotlivců vydaných SK ČSV
  2. mistrovskou soutěž lze uskutečnit i v jiném termínu, dohodnou-li se na něm všichni její účastníci, a jestliže jej schválí SK ČSV. Soutěže se konají v místě, které určí pořadatel, po dohodě a schválení SK ČSV lze soutěž uspořádat v zařízení jiného oddílu-klubu.
  3. pokud pořadatel nemůže soutěž uspořádat, požádá nejméně 30 dnů předem o změnu pořadatele SK ČSV, která určí jiného pořadatele nebo stanoví jiný termín.
 3. Vážení závodníků
  1. pro vážení závodníků zajistí pořadatel samostatnou místnost, vážení začíná dvě hodiny před stanoveným začátkem soutěže
  2. závodníci se váží v průběhu jedné hodiny a to i několikrát, pokud nedosáhnou požadovanou hmotnost potřebnou pro start v kategorii, ve které chtějí soutěžit. Poté se již nesmí vážit. Mladší žáci (žákyně) se mohou vážit pouze jednou.
  3. vážení probíhá za účasti trenéra či vedoucího družstva, pořadí závodníků na vážení se určí losováním na technické poradě. Při soutěži družstev se na tech. poradě vylosuje pořadí družstev na vážení, pořadí nástupu závodníka na činku je určeno pořadím vážení jednotlivých závodníků družstva.
  4. vážení řídí střední rozhodčí, je povinen ukončit vážení ihned po uplynutí jedné hodiny. Vážení lze ukončit dříve, pokud jsou zváženi všichni přihlášení závodníci.
  5. probíhá-li soutěž turnajovým způsobem, váží se všichni účastníci najednou, popřípadě ve skupinách
  6. start závodníka v soutěži jednotlivců v jiné hmotnostní kategorii, než do které byl přihlášen a vybrán, je možný pouze tehdy, dosáhl-li výkonu jako je stanovený limit v kategorii, v níž chce startovat. Změny včetně přihlášení dalších závodníků musí být nahlášeny na technické poradě, každý závodník má právo jedné změny.
  7. mladší žáci mohou startovat ve vyšší hmotnostní kategorii bez ohledu na stanovený limit
  8. o výsledku vážení vyhotoví zapisovatel vážní listinu. Dbá zejména na přesné uvedení jmen a hmotností závodníků. Vážní listinu podepíše střední rozhodčí.
  9. u vážení musí být nepřetržitě přítomni:
   • střední rozhodčí, který váží
   • postranní rozhodčí, který provádí kontrolu
   • zapisovatel nebo technický rozhodčí
   • další rozhodčí, který kontroluje registrační průkazy
 4. Čekací doba
  1. utkání začíná v souladu s rozpisem soutěže. Nedostaví-li se některé družstvo z vážných důvodů do skončení vážení, čeká se nejdéle jednu hodinu. O zpoždění je povinnost informovat pořadatele.
  2. pokud se v této době hostující družstvo dostaví, vydá vrchní rozhodčí pokyn k vážení tohoto družstva. Soutěž začne ihned po skončení vážení.
  3. nedostaví-li se družstvo během jedné hodiny po ukončení vážení, začne soutěž bez něho. Ve sporných nebo mimořádných případech rozhodne zástupce SK ČSV.
 5. Zahájení soutěže
  1. každá soutěž musí být zahájena nástupem dle pravidel IWF. Závodníci nastupují ve sportovním úboru, reprezentanti při mezinárodním utkání se státním znakem. Rozhodčí nastupují v předepsaném úboru. Neúčast závodníků na nástupu se posuzuje jako porušení kázně a vrchní rozhodčí to uvede ve zprávě o utkání.
  2. při zahájení Mistrovství ČR je hrána státní hymna.
  3. pro všechny mistrovské soutěže platí tento postup zahájení: střední rozhodčí přivede závodníky první skupiny na závodiště. Velí „Pozor“ a vyzve k pozdravu „Českému vzpírání nazdar“. Závodníci odpovědí „Zdar“, poté velí „Pohov“ a slova se ujme technický rozhodčí. Ohlásí soutěž a představí jednotlivé závodníky a rozhodčí. Představovaní vystoupí krok vpřed, ukloní se a vrátí se na místo. Na závěr velí rozhodčí „Pozor“ a dá pokyn k odchodu do rozcvičovny. Závodníci nesmí opustit závodiště jednotlivě.
  4. v případě, že v soutěži startuje více závodníků, je možno představit závodníky při jejich nástupu k základnímu pokusu.
 6. Vyhlašování výsledků
  1. vyhlášení výsledků se provede po ukončení každé hmotnostní kategorie, u soutěží družstev po ukončení celé soutěže
  2. za organizaci vyhlášení odpovídají zástupce SK ČSV a ředitel soutěže
  3. platí tento jednotný postup vyhlášení:
   • ve středu závodiště jsou umístěny stupně vítězů
   • střední rozhodčí přivede závodníky ve sportovním úboru
   • technický rozhodčí oznámí jména a funkce osob předávajících ocenění
   • technický rozhodčí oznámí třetího v pořadí, jeho oddílovou příslušnost a výkon. Tento závodník vystoupí na levou část stupně vítězů.
   • po předání ocenění oznámí technický rozhodčí jméno druhého v pořadí, jeho oddílovou příslušnost a výkon. Tento závodník vystoupí na pravou část stupně vítězů a převezme ocenění
   • poté technický rozhodčí oznámí Mistra ČR, jeho oddílovou příslušnost a výkon. Vítěz vystoupí do středu stupně vítězů, následuje předání ocenění
   • na počest vítězů může být hrána znělka, při mezinárodních soutěžích hymna země vítěze
   • po znělce (hymně) odcházejí všechny osoby ze závodiště
  4. obdobným způsobem se provádí vyhlašování výsledků soutěže družstev, kterého se účastní všichni členové družstva ve sportovním úboru.
  5. závěr soutěže provede technický rozhodčí, který poděkuje přítomným závodníkům za účast a výkony, pořadatelům, divákům apod. Ukončení může provést i předseda či zástupce ČSV popřípadě představitel pořadatele.

 

Čl. 8 - Dokumentace a vyhodnocení soutěží

 1. Zápis ze soutěže
  1. a) při mistrovských i nemistrovských soutěžích se zpracovává zápis. Vypracovává jej zpravidla delegovaný rozhodčí - zapisovatel.
  2. b) zápis se vyhotovuje při soutěžích jednotlivců i družstev nejméně ve dvou vyhotoveních:
   • originál pro ČSV
   • kopie pro pořadatele
   • v případě elektronického zápisu je nutno tento odeslat SK ČSV
  1. c) další požadavky na zápisy jsou uvedeny v rozpise soutěže, Sinclairův koeficient se používá na čtyři desetinná místa včetně výpočtu výsledných bodů
  2. d) po skončení soutěže podepíše zápis vrchní rozhodčí a zodpovídá za jeho správné vyplnění
  3. e) zapisovatel je povinen vyhotovit zápis čitelně se správnými údaji závodníků, zaznamenává i jména všech rozhodčích
 2. Vyhodnocení výsledků soutěže
  1. a) lépe se umístnil závodník, který navzpíral více kilogramů ve dvojboji (popřípadě v jednotlivých disciplínách). Dosáhnou-li závodníci stejného výkonu, vyhrává ten, který výkonu dosáhl jako první.
  2. b) o pořadí družstev se rozhoduje podle podmínek uvedených v rozpisech soutěží
  3. c) ustanovení o rekordech:
   • rekordy ČR může vytvořit jen občan ČR
   • rekordy ČR mohou být vytvořeny:
    • - na oficiálních mezinárodních soutěžích
    • - na mistrovstvích ČR
    • - na soutěžích družstev řízených ČSV
    • - na ostatních soutěžích po schválení SK ČSV
   • vrchní rozhodčí uvede v zápise jméno rekordmana, dosažený výkon a disciplínu
   • závodník, který rekord vytvořil, je povinen se na požádání zúčastnit dopingové kontroly, schválení rekordu není kontrolou podmíněno, ale pozitivní výsledek kontroly znamená jeho anulování
   • rekordy schvaluje SK ČSV

 

Čl. 9 - Řízení soutěží, rozhodčí a další účastníci

 1. Řízení soutěže
  1. k řízení soutěže deleguje komise rozhodčích ČSV odpovídající počet rozhodčích, kteří odpovídají za průběh soutěže podle pravidel vzpírání, soutěžního řádu, rozpisu a dodatku
  2. pokud se delegovaný rozhodčí nemůže soutěže zúčastnit, je povinen se písemně či telefonicky omluvit minimálně sedm dní před soutěží
  3. jestliže se do začátku vážení nedostaví žádný delegovaný rozhodčí, dohodnou se vedoucí družstev, kdo z přítomných rozhodčích převezme funkci se všemi právy a povinnostmi
  4. nedostaví-li se potřebný počet rozhodčích, může soutěž řídit pouze jeden rozhodčí. Ostatní funkce se doplní z přítomných zástupců družstev.
  5. dostaví-li se delegovaný rozhodčí v průběhu soutěže, přejímá její řízení
  6. o neúčasti rozhodčích je nutno učinit záznam do zápisu, který podepíší zástupci zúčastněných družstev. Utkání se uskuteční jako mistrovské, o platnosti výsledků rozhodne SK ČSV.
  7. v případě opakované neomluvené absence může KR ČSV vyřadit rozhodčí z rozhodování mistrovských soutěží ČSV
 2. Práva a povinnosti vrchního rozhodčího
  1. je povinen se zúčastnit technické porady
  2. zkontroluje přítomnost delegovaných rozhodčích, jejich úbory a platnost jejich licencí
  3. rozdělí rozhodčí do jednotlivých funkcí v celém průběhu soutěže
  4. ve spolupráci s delegovaným zástupcem SK ČSV rozhoduje o připuštění závodníků k soutěži. Konečné rozhodnutí přísluší zástupci SK ČSV.
  5. odpovídá za vypracování a kvalitu potřebného počtu zápisů ze soutěže, které po skončení soutěže podepíše, a za zápisy o českých rekordech
  6. odpovídá za řádný průběh soutěže, vážení, výkon funkcí rozhodčích a úroveň rozhodování. Dále za kontrolu a stav pódia, činek, signalizačního zařízení, rozcvičovny a ostatního technického vybavení.
  7. není-li přítomen zástupce SK ČSV přebírá jeho úkoly
  8. v případě změny počtů závodníků může ve spolupráci se zástupcem SK rozdělit startující do skupin nebo změnit časový pořad soutěže, který předloží na technické poradě ke schválení
  9. zpracovává zprávu o průběhu soutěže a jejím zajištění. Zhodnotí práci rozhodčích, uvede ty, kteří se nedostavili a jiné závažné skutečnosti (např. nesportovní chování, protesty). Zprávu zašle předsedovi KR ČSV.
  10. po skončení soutěže ústně zhodnotí výkon rozhodčích a zajistí proplacení finančních náležitostí
 3. Práva a povinnosti zástupce SK ČSV
  1. spolu s vrchním rozhodčím odpovídá za řádný průběh soutěže, dodržování SŘ a rozpisu. V případě ohrožení řádného průběhu soutěže rozhoduje o opatřeních k nápravě.
  2. spolu s vrchním rozhodčím rozhoduje o připuštění závodníka k soutěži a o změnách v časovém pořadu soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
  3. řídí technickou poradu, na které provádí losování pořadí závodníků, upřesnění počtu závodníků v jednotlivých hmotnostních kategoriích, upřesnění časového pořadu a seznamuje s technickými podmínkami soutěže. Při soutěži družstev seznámí přítomné s průběžným stavem a vylosuje pořadí družstev na vážení.
  4. je zodpovědný za kontrolu pořadí v soutěži včetně pořadí družstev. Je informován o platných českých
  5. zpracovává zprávu o průběhu soutěže, technickém zabezpečení, řízení soutěže a ostatních důležitých okolnostech (dodržování SŘ a rozpisu, změnách časového pořadu apod.). Tuto zprávu zašle spolu s originálem zápisu na sekretariát ČSV.
 4. Práva a povinnosti ostatních účastníků soutěží
  1. vedoucí družstva a trenér:
   • jednají jménem svého družstva
   • zodpovídají za kázeň a pořádek družstva
   • mohou předkládat vrchnímu rozhodčímu, zástupci SK ČSV nebo JURY námitky a protesty
   • vedou závodníky v soutěži, respektují výroky rozhodčích a přispívají k hladkému průběhu soutěže
   • znají pravidla vzpírání, SŘ a rozpisy soutěží
   • zastupují oddíl na technické poradě, zúčastňují se vážení závodníků, kde předkládají platné registrační průkazy všech závodníků a další požadované dokumenty (soupisky, lékařská povolení apod.)
  2. závodník je povinen:
   • chovat se na soutěžích disciplinovaně, řídit se pokyny rozhodčích a pořadatelů
   • předložit na vyzvání rozhodčích a dalších oprávněných funkcionářů ke kontrole svůj registrační průkaz, který udržuje v řádném stavu
   • nastoupit k soutěži v předepsaném sportovním úboru, dodržovat pravidla vzpírání a další směrnice, za nedodržení těchto ustanovení může být ze soutěže vyloučen
   • řídit se pokyny vedoucího družstva a trenéra, šetřit činky a ostatní zařízení (šatny, rozvičovna atd.)
   • na vyzvání dopingovým komisařem podstoupit dopingovou kontrolu

 

Čl. 10 - Provinění, námitky

 1. Provinění oddílů-klubů, družstev a jednotlivců
  1. za provinění proti soutěžnímu řádu, rozpisům soutěží a dalším směrnicím, disciplíně a kázni mohou být potrestáni:
   • pořádkovou pokutou
   • kontumační prohrou s příslušnými soutěžními důsledky. Dvě kontumační potrestání znamenají vyloučení ze soutěže.
   • disciplinárně podle disciplinárního řádu (DŘ) ČSV (viz příloha č. 3)
  2. kontumační prohrou se postihuje:
   • nedostavení se družstva k soutěžnímu utkání bez předchozí omluvy do 7 dní před utkáním. Takový oddíl-klub je povinen nahradit prokázané náklady včetně případného finančního postihu podle směrnice ČSV. Toto platí jak pro hostující, tak pro pořádající oddíl-klub.
   • skončí-li utkání předčasně vinou některého zúčastněného družstva, popř. nezajištěním pořádku a bezpečnosti domácím oddílem
   • nastoupí-li družstvo k utkání s menším počtem závodníků než stanoví předpis nebo pokud za něj nastoupí neoprávněně závodník. V případě, že je členu družstva prokázán dopink, ruší se výkon tohoto závodníka a výsledek družstva se nekontumuje.
  3. zvlášť závažná provinění oddílů-klubů lze postihnout:
   • zastavením závodní činnosti oddílu-klubu až na 6 měsíců
   • vyloučením z dlouhodobé soutěže družstev pro následující kalendářní rok nebo přeřazením do nižší soutěže
   • potrestáním odpovědných funkcionářů dle DŘ
  4. má-li oddíl-klub zastavenou činnost, nesmí nastoupit k žádnému utkání řízenému ČSV. Totéž platí i pro soutěže jednotlivců. Při porušení mohou být potrestáni funkcionáři i jednotlivci oddílu-klubu dle DŘ.
  5. všechna porušení tohoto řádu, rozpisů a dodatků, jakož i pravidel a dalších směrnic a předpisů ČSV řeší SK ČSV. Jinak postupuje případ k řešení odborným komisím ČSV. Tyto rozhodují v prvním stupni.
 2. Nesportovní chování
  1. pokud se účastník soutěže dopustí provinění proti sportovní etice, je vrchní rozhodčí povinen veřejně jej V závažnějších případech vyloučí vrchní rozhodčí dotyčného účastníka ze soutěže, popř. ho             nechá vyvést.
  2. všechny takové případy uvede rozhodčí ve své zprávě. O případných soutěžních důsledcích rozhodne SK ČSV. Všechny případy nesportovního chování projedná DK ČSV.
 3. Námitky
  1. při porušení ustanovení tohoto SŘ a ostatních sportovně technických předpisů a jiných směrnic jsou oddíly-kluby oprávněny podat námitky řídícímu orgánu soutěže.
  2. námitky doložené doklady lze podat zejména v těchto případech:
   • při porušení ustanovení tohoto SŘ, rozpisů a dodatků soutěží
   • při porušení pravidel vzpírání
   • při nedodržení ostatních předpisů nebo při jiných závažných přestupcích (zaujatost, opilost a pod.)
  3. námitky musí být řádně odůvodněny a doloženy důkazními prostředky
  4. námitky proti skutečnostem známým před, v průběhu nebo po skončení soutěže oznámí vedoucí družstva JURY nebo vrchnímu rozhodčímu. Tito jsou povinni je přijmout a řešit. Obdobně se postupuje při námitkách k průběhu soutěže. Námitky, které nebyly vyřešeny, zapíše vrchní rozhodčí do zápisu ze soutěže a vyřeší je SK ČSV.
  5. námitky proti průběhu soutěže lze podat:
   • v jednorázových soutěžích písemně vrchnímu rozhodčímu ihned po skončení soutěže vedoucím družstva nebo trenérem
   • v dlouhodobých soutěžích družstev doporučeným dopisem řídícímu orgánu do 5 dní po skončení utkání, k tomuto dopisu musí být přiloženo potvrzení o zaplacení finančního vkladu
  6. současně s podáním námitek je nutno zaplatit vklad u soutěží družstev 200,-Kč.

 

Čl. 11 - Společná ustanovení o opravných prostředcích

Odvolání

 1. proti rozhodnutí o námitkách, které vydá SK ČSV, se lze odvolat do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí a to VR ČSV. Její rozhodnutí je konečné.
 2. odvolání podává oddíl-klub doporučeným dopisem a je nutno přiložit doklad o zaplacení vkladu ve výši 200,-Kč
 3. nemá-li odvolání potřebné náležitosti, VR ČSV je neprojednává
 4. odvolací orgán rozhodne o odvolání na základě vlastního šetření, s přihlédnutím ke stanovisku SK ČSV, popř. dalších komisí a k platným předpisům pro řízení soutěží ve vzpírání
 5. podání odvolání nemá odkladný účinek, všechny námitky a odvolání, pokud není stanoveno jinak, se zasílají na sekretariát ČSV
 6. vyhoví-li odvolací orgán námitkám nebo odvoláním, může nařídit, aby ten, kdo porušil předpisy a zavdal tak podnět k jejich podání, nahradil náklady spojené s projednáváním námitek a odvolání
 7. je-li námitkám a odvoláním vyhověno, byť jen částečně, vrací se zaplacený vklad. V opačném případě zůstává vklad řídícímu orgánu soutěže - ČSV

 

Čl. 12 - Dílčí hospodářské směrnice

 1. Oddíly-kluby se dlouhodobých mistrovských soutěží družstev zúčastňují na vlastní náklady, pokud nerozhodne VR ČSV jinak.
 2. V mistrovských soutěžích jednotlivců hradí ČSV náklady na cestovné a nocležné vybraným závodníkům a jejich trenérovi dle platných směrnic a finančních možností.
 3. V mistrovských soutěžích se hradí náklady delegovaným rozhodčím a funkcionářům dle platných směrnic pokud nebude rozhodnuto jinak.
 4. Administrativně- pořádkové pokuty:
  1. za porušení platných směrnic a pokynů řídícího orgánu soutěže 500,-Kč
  2. pokud by se provinění opakovalo, lze uložit pokutu až ve dvojnásobné výši
 5. Nezaplatí-li oddíl-klub uloženou pokutu do 15 dní od doručení rozhodnutí o jejím uložení, zastaví řídící orgán soutěže činnost oddílu v soutěžích.

 

Čl. 13 - Reklama

 1. Při soutěžích pořádaných ČSV se povoluje závodníkům umístění reklamy jakékoliv velikosti na jejich sportovním úboru. Nesmí to však být reklama na cigarety, drogy, alkohol či symboly hnutí nebo skupin, podporujících porušování lidských práv.
 2. Pořádající oddíl-klub může umístit na závodišti vlastní reklamu. VR ČSV má právo umístit na soutěže řízené ČSV vlastní reklamu.

 

Čl. 14 - Závěrečná ustanovení

 1. Tento soutěžní řád ČSV nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019. Tímto datem přestává platnost předcházející směrnice.
 2. Změny a doplňky k tomuto soutěžnímu řádu schvaluje VR ČSV. Jejich účinnost stanoví tak, aby s nimi byly včas seznámeny všechny oddíly-kluby a orgány vzpírání v ČR, jichž se jejich obsah týká.
 3. Účinnost změn a doplňků nelze stanovit zpětně.

 

Daniel Kolář - předseda Soutěžní komise ČSV

Zdeněk Eret - generální sekretář ČSV

Petr Krol - předseda ČSV

 

Zpracovala: Soutěžní komise Českého svazu vzpírání