Odkazy

HLAVA I.

Základní ustanovení

 

Článek 1.

Přestupní řád (dále jen PŘ) Českého svazu vzpírání (dále jen ČSV) je základním dokumentem, kterým se řídí přestupy a hostování ve vzpírání v České republice. Každý sportovec je oprávněn vybrat si, za který oddíl – klub chce závodit. Rozhodujícím garantem každého přestupu je dohoda mezi mateřským oddílem – klubem, kde je sportovec členem a oddílem – klubem, kam chce sportovec přestoupit nebo v něm hostovat.

Článek 2.

Žádost o přestup předkládá sportovec. Přestupní řízení je záležitostí žadatele, oddílu – klubu, ze kterého chce přestoupit a oddílu – klubu, do kterého chce přestoupit. Sportovec může žádat o přestup i tehdy, má-li zastavenou činnost. V případě, že je s žadatelem vedeno disciplinární řízení, nemůže přestoupit až do jeho skončení.

Článek 3.

Přestup lze ohlásit jen ve stanovených přestupních termínech (Hlava II., čl. 2, PŘ) a jen do jednoho oddílu – klubu. V případě ohlášení přestupu dvou nebo více oddílů – klubů ve stejném termínu, se přestupní řízení nezahájí.

Článek 4.

Ohlášení přestupu podané jiným způsobem, než je stanoveno tímto PŘ a dále také závady v tiskopisech nebo dokladech, mají za následek neprojednání přestupu Soutěžní komisí (dále jen SK) ČSV.

 

HLAVA II.

Přestupy

 

Článek 1.

Sportovec, který chce startovat za jiný oddíl – klub, než ve kterém je členem, musí žádat o přestup. Ten bude povolen tehdy, jestliže uplynulo alespoň 12 měsíců od data posledního přestupu a nemá-li mateřský oddíl – klub oprávněné námitky.

Článek 2.

Přestupní termíny, ve kterých lze přestup podat jsou: 1. - 6. ledna a 1. - 6. července kalendářního roku.

Článek 3.

V případě nesouhlasu mateřského oddílu – klubu s přestupem při prvním podání příslušná komise přestup neschválí.

V případě nesouhlasu mateřského oddílu – klubu s přestupem i při druhém podání příslušná komise přestup schválí pouze tehdy, pokud došlo k finančnímu vyrovnání (zaplacení odstupného popř. odstupného a výchovného, viz. HLAVA III, čl. 5, PŘ) mezi oddíly - kluby.

 

HLAVA III.

Ohlášení přestupu

 

Článek 1.

Sportovec vyplní 3x tiskopis „Ohlášení přestupu - Přestupní lístek“ (dále jen Přestupní lístek, který je ke stažení na stránkách ČSV) ve všech rubrikách čitelně (bez oprav a škrtů), vlastnoručně jej podepíše a uvede datum, kdy jej podepsal. Předloží „Přestupní lístek“ oddílu – klubu, ve kterém je členem, a to nejpozději 14 dnů před začátkem přestupního termínu, k vyjádření. Oddíl – klub je povinen potvrdit na „Přestupním lístku“ podpisem předsedy (nebo jeho zástupce) a razítkem ohlášení přestupu a uvést zde své stanovisko k přestupu. Pokud má oddíl – klub k přestupu námitky, uvede je stručně na druhé straně tiskopisu a konkrétní vysvětlení zašle dopisem bezprostředně (do 10 dnů) Českému svazu vzpírání. Každý oddíl – klub je povinen se k přestupu vyjádřit.

Článek 2.

K projednání přestupu musí být SK ČSV zaslány tyto doklady:

a) „Přestupní lístek“ 3x. Po rozhodnutí SK se jeden přestupní lístek vrátí přestupujícímu s vyznačením rozhodnutí a jeden oddílu – klubu, ze kterého přestupuje.

b) Sportovní pas přestupujícího.

c) Doklad o zaplacení poplatku ve výši 200,- Kčza každé ohlášení přestupu ve prospěch ČSV (kopie poštovní poukázky nebo výpisu z účtu).

Doklady pro přestupní řízení zašle přestupující SK ČSV doporučeně poštou (možno prostřednictvím ČSV) nebo je předá osobně předsedovi SK, a to do posledního dne přestupního termínu.

Článek 3.

Za řádně ohlášený přestup je považován ten, který má přiloženy všechny předepsané doklady, je podán na předepsaných tiskopisech a ve stanoveném termínu (rozhoduje datum poštovního razítka). Nejsou-li splněny tyto podmínky, SK přestupní řízení nezahájí, materiál je vrácen sportovci a přestup není evidován.

Článek 4.

V době přestupního řízení může sportovec startovat v soutěžích jednotlivců i družstev, avšak za oddíl – klub, ze kterého přestupuje, a to až do skončení přestupního řízení.

Článek 5.

Oddíl – klub, kterého je sportovec členem, může v přestupním řízení uplatnit v námitkách oprávněné požadavky vůči sportovci, jako např. požadavek vrácení zapůjčených sportovních pomůcek, půjček apod. Musí současně uvést, proč nedošlo k vyrovnání už při projednávání přestupu sportovce s vedením oddílu – klubu. Kopii námitek zašle nebo protokolárně předá sportovci.

Oddíl – klub, do kterého sportovec přestupuje je povinen zaplatit mateřskému oddílu - klubu odstupné ve výši 5.000,- Kč.

V případě, že se jedná o sportovce reprezentanta kategorie juniorské či seniorské, je navíc oddíl – klub, do kterého tento sportovec přestupuje povinen zaplatit mateřskému oddílu tzv. „výchovné“ v minimální výši 15.000,- Kč.

Oba oddíly – kluby se mohou v jednotlivých případech dohodnout na vyšším, nižším či žádném plnění.

Výkonná rada ČSV ani Soutěžní komise ČSV do tohoto procesu nezasahují.

Článek 6.

Když sportovec považuje požadavky mateřského oddílu – klubu za neoprávněné a má proti nim námitky, oznámí je do 7 dnů po obdržení výzvy k vyrovnání SK ČSV, která posoudí oprávněnost nároků mateřského oddílu – klubu a přestupní řízení uzavře do 30 dnů od podání přestupu.

Článek 7.

Sportovní pas je doklad sportovce. Oddíl – klub je povinen mu jej na požádání vydat. Neučiní-li tak, může být příslušný funkcionář postižen dle Disciplinárního řádu ČSV.

 

HLAVA IV.

Rozhodnutí o přestupu

 

Článek 1.

O přestupech řádně ohlášených podle tohoto řádu rozhoduje SK ČSV. U přestupu, kde je souhlas mateřského oddílu – klubu rozhodne do 15 dnů po skončení přestupního termínu.

Článek 2.

Rozhodnutí o přestupu má tyto alternativy:

a) přestup se schvaluje

b) přestup se zamítá s udáním důvodů

c) přestup se pozastavuje z důvodu dalšího prošetření

Článek 3.

Schválený přestup vyznačí SK ČSV ve Sportovním pasu sportovce s platností ode dne kdy byl schválen. Současně vyrozumí o výsledku příslušné oddíly – kluby a zašle sportovci nazpět potvrzený Sportovní pas a Přestupní lístek.

Článek 4.

Po schválení přestupu vyznačí původní oddíl ve sportovním pasu odhlášení z oddílu – klubu a vyjme sportovce z evidence. Nový oddíl – klub, kam sportovec ohlásil přestup, provede ve Sportovním pasu přihlášení a zařadí jej do své evidence.

 

HLAVA V.

Odvolání proti rozhodnutí o přestupu

 

Článek 1.

Proti rozhodnutí o přestupu může sportovec či jeho mateřský oddíl – klub podat odvolání, a to do 15 dnů od data, kdy byl vyrozuměn. Odvolacím orgánem je Výkonná rada ČSV. K odvolání je nutno na účet ČSV zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč (doklad o jeho zaplacení - kopie poštovní poukázky nebo výpisu z účtu, je přílohou odvolání).

Článek 2.

Odvolání se zasílá poštou doporučeně nebo se doručí osobně přímo na sekretariát ČSV.

Článek 3.

Odvolání podané po uplynutí stanovené lhůty, nebo bez dokladu o úhradě poplatku je bezpředmětné a neprojednává se.

 

HLAVA VI.

Hostování

 

Článek 1.

Hostování sportovce v jiném oddíle – klubu (platí jen pro soutěže družstev) se povoluje v jakémkoliv termínu a platí vždy do konce kalendářního roku. Hostování potvrdí do Sportovního pasu sportovce sekretariát ČSV na základě souhlasu mateřského oddílu – klubu a zaplacení manipulačního poplatku 200.- Kč. Za povolení hostování sportovce může mateřský oddíl – klub požadovat (obdobně jako u přestupu) finanční nebo jinou náhradu. Její výše není stanovena.

Článek 2.

Hostování není možno v daném kalendářním roce zrušit ani změnit.

Tato zásada neplatí pouze v případě, kdy sportovec, který v době, kdy má povoleno hostování, přestoupí do jiného oddílu – klubu. Hostování se tímto ruší a sportovec může, se souhlasem oddílu, ještě v daném roce uzavřít hostování nové.

Článek 3.

Hostování sportovců do zahraničního oddílu – klubu schvaluje Výkonná rada ČSV na základě souhlasu mateřského oddílu – klubu. U reprezentantů ČR je nutný také souhlas reprezentační komise. Závodník, který chce startovat v zahraničí zaplatí poplatek ve výši 3.000.- Kč na účet ČSV.

Licence pro start v zahraničí platí pouze v daném roce.

Při nedodržení těchto zásad může být se sportovcem, který závodí za zahraniční oddíl - klub zahájeno disciplinární řízení.

Článek 4.

Závodník může paralelně startovat v dlouhodobé soutěži domácí i zahraniční v jednom kalendářním roce, pokud s tím jak zahraniční svaz, tak ČSV, který příslušnou soutěž řídí v rámci ČR, souhlasí.

Článek 5.

Hostování cizinců, kteří nemají trvalé bydliště v ČR, v dlouhodobých soutěžích družstev je ošetřeno zvláštním předpisem ČSV.

 

Soutěžní komise ČSV

Mgr. Daniel Kolář

 

Organizačně – právní komise ČSV

Václav Zázvorka


V Praze dne 1. 7. 2012