Odkazy

aktualizace pro 2013 až 2014

 

Obdobně pro období 2013 až 2014 byla projednána gremiální poradou náměstka ministra skupiny V dne 9. července 2012 v rámci aktualizace „Metodického postupu poskytování dotací vyhlášených Státní podporou sportu pro období 2013 až 2014“ aktualizace „Zásad programů Státní podpory sportu“ pod č.j. MŠMT-23407/2012-50.

 

Metodický postup poskytování státních dotací je v přímé vazbě na veřejné vyhlášení „Státní podpory sportu“ pro příslušný rok. Metodický postup vymezuje zejména kritéria výběru obdržených žádostí o dotace, ale i další postupné podmínky potřebné pro samotnou realizaci poskytování finančních prostředků, a zpřesňuje obsahové zaměření jednotlivých vyhlášených programů „Státní podpory sportu“. Součástí aktualizace materiálu jsou:

  1. Zásady programů Státní podpory sportu.
  2. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace.

Od roku 2011 došlo ke změně struktury vyhlášené Státní podpory sportu. Jednalo se o snížení počtu vyhlášených programů z původního počtu 9 na 5 programů s účelovým sloučením zejména podle věkových kategorií mládeže v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež. Zároveň došlo ke sloučení programů v oblasti všeobecné sportovní činnosti (sport pro všechny, sport a škola, zdravotně postižení sportovci).

 

Pro rok 2012 se uskutečnil přesun finančních prostředků z Ministerstva financí, které do roku 2011 byly poskytovány na podporu činnosti sportovních organizací prostřednictvím MF. Proto od roku 2012 byl realizován MŠMT nový program V s názvem „Organizace sportu“ s ohledem na přesun finančních prostředků z MF. Současně byla zrušena podpora poskytována pro malé TJ/SK v oblasti tzv. „Ostatní dotace“. Podpora sportu je určena pro nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“).

 

Závěrečná fáze – tj. rozdělení finančních prostředků a jejich uvolňování se uskuteční až po schválení finančního objemu zákonem o státním rozpočtu a po projednání a schválení poradou vedení MŠMT.

 

Pro oddíly jsou určeny pouze dva programy:

 

Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení, jehož cílem je podpora udržování a provozování sportovních zařízení, podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti a podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících k přípravě reprezentantů a sportovních talentů.

 

Na základě tohoto programu může TJ nebo SK s víceúčelovým zařízením (zařízení pro více sportů), podat žádost prostřednictvím servisní organizace (např. ČSTV, SSSČR apod.).

 

a

 

Investiční program 133510 – Rozvoj materiálně technické základny sportu, jehož cílem je oblast programového financování v rámci IS EDS/SMVS (Evidenčně dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu)

 

Bližší seznámení s výše uvedenými programy naleznete v přílohách:

d. Zásady Programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení

f. Zásady Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu - investiční oblast

 

Ing. Richard Krywult

místopředseda ČSV