Odkazy

HLAVA I.

Základní ustanovení

Článek 1.

Přestupní řád Českého svazu vzpírání (dále PŘ) je základním dokumentem, který se řídí přestupy ve vzpírání. Každý sportovec je oprávněn vybrat si, za který oddíl – klub chce závodit. Rozhodujícím garantem každého přestupu je dohoda mezi mateřským oddílem – klubem, kde je sportovec členem a oddílem – klubem, kam chce sportovec přestoupit nebo v něm hostovat.

Článek 2.

Žádost o přestup předkládá sportovec. Přestupní řízení je záležitostí žadatele a oddílu – klubu, ze kterého chce přestoupit. Sportovec může žádat o přestup i tehdy, má-li zastavenou činnost. V případě, že je s žadatelem vedeno disciplinární řízení, nemůže přestoupit až do jeho skončení.

Článek 3.

Přestup lze ohlásit jen v přestupních termínech a jen do jednoho oddílu – klubu. V případě ohlášení přestupu dvou nebo více oddílů – klubů ve stejném termínu, se přestupní řízení nezahájí a sportovec bude disciplinárně řešen.

Článek 4.

Ohlášení přestupu podané jiným způsobem, než je stanoveno tímto PŘ, déle závady v tiskopisech nebo dokladech, mají za následek neplatnost přestupu. Řídící orgán přestup neprojednává.

HLAVA II.

Přestupy

Článek 1.

Sportovec, který chce startovat za jiný oddíl – klub, než ve kterém je členem musí žádat o přestup. Ten bude povolen tehdy, jestliže uplynulo alespoň 12 měsíců od data posledního přestupu a nemá-li mateřský oddíl – klub oprávněné námitky.

Článek 2.

Přestupní termíny, ve kterých lze přestup podat: 1.-6. ledna, 1.-6. dubna, 1.-6. července, 1.-6. října běžného roku.

Článek 3.

V případě nesouhlasu mateřského oddílu – klubu příslušná komise přestup schválí jen tehdy, jedná-li se o opakovaně hlášený přestup do téhož oddílu – klubu v dalším přestupním termínu a splňuje-li všechny požadované náležitosti.

Článek 4.

U sportovce, který má s oddílem – klubem platnou profesionální smlouvu, musí být vždy souhlas mateřského oddílu – klubu (zde neplatí článek 3., hlava II.).

HLAVA III.

Ohlášení přestupu

Článek 1.

Sportovec vyplní 3x tiskopis „Ohlášení přestupu" ve všech rubrikách čitelně hůlkovým písmem nebo strojem (bez oprav a škrtů), vlastnoručně jej podepíše a uvede datum, kdy jej podepsal. Předloží „Ohlášení přestupu" oddílu – klubu, ve kterém je členem, a to nejpozději 14 dnů před přestupním termínem, k vyjádření. Oddíl – klub je povinen potvrdit na „Ohlášení přestupu", že sportovec osobně nebo písemně ohlásil přestup svému oddílu a uvede své stanovisko k přestupu. Tyto skutečnosti potvrdí podpisem předsedy (nebo jeho zástupcem) a razítkem. Pokud má oddíl – klub k přestupu námitky, uvede je stručně na tiskopisu a konkrétní vysvětlení zašle dopisem bezprostředně (do 10 dnů) Českému svazu vzpírání. Každý oddíl – klub je povinen se k přestupu vyjádřit.

Článek 2.

K projednání přestupu musí být zaslány tyto doklady:

a) „Ohlášení přestupu" 3x. Po rozhodnutí SK se jeden přestupní lístek vrátí přestupujícímu s vyznačením rozhodnutí a jeden oddílu – klubu, ze kterého přestupuje.

b)  Sportovní pas přestupujícího.

c) Doklad o zaplacení manipulačního poplatku ve výši 100.- Kč za každé ohlášení přestupu ve prospěch ČSV (třetí díl pošt. poukázky nebo jeho kopii).

d) Doklady pro přestupní řízení zašle přestupující ČSV – Soutěžní komisi, (v obálce, poštou doporučeně nebo osobně) 6. přestupového měsíce.

Článek 3.

Za řádně ohlášený přestup je považován ten, který má přiloženy všechny předepsané doklady, je podán na předepsaných tiskopisech a ve stanoveném termínu (rozhoduje datum poštovního razítka). Nejsou-li splněny tyto podmínky, SK přestupní řízení nezahájí a materiál je vrácen sportovci a přestup není evidován.

K zahájení přestupního řízení je dostačující tiskopis „Ohlášení přestupu" se souhlasem oddílu – klubu a složení poplatku.

Článek 4.

V době přestupního řízení může sportovec startovat v soutěžích jednotlivců i družstev, avšak za oddíl – klub, ze kterého přestupuje, až do skončení řízení.

Článek 5.

Oddíl – klub, ve které je sportovec členem, může v přestupním řízení uplatnit v námitkách oprávněné požadavky vůči sportovci. Požadavek vrácení zapůjčených sportovních pomůcek, půjček apod. Musí současně uvést, proč nedošlo k vyrovnání už při projednávání přestupu sportovce s vedením oddílu – klubu. Kopii námitek zašle nebo protokolárně předá sportovci.

Pokud se oddíly domluví, zaplatí oddíl – klub, do kterého závodník přestupuje tzv. odstupné. Jeho výše je závislá na výši nákladů za výchovu sportovce jeho věku a výkonnosti. Tato zásada platí zejména při přestupu do oddílu – klubu, který má družstvo v I. lize mužů nebo v lize mládeže. Výše finanční náhrady je maximálně 20.000.- Kč.

VR ČSV ani SK ČSV do tohoto procesu nezasahují.

Článek 6.

Když sportovec považuje požadavky mateřského oddílu – klubu za neoprávněné a má proti nim námitky, oznámí je do 7 dnů po obdržení výzvy k vyrovnání SK ČSV, která posoudí oprávněnost nároků mateřského oddílu – klubu a přestupní řízení uzavře do 30 dnů od podání přestupu.

Článek 7.

Sportovní pas je doklad sportovce. Oddíl – klub je povinen mu jej na požádání vydat. Neučiní-li tak, může být příslušný funkcionář postižen dle disciplinárního řádu ČSV.

HLAVA IV.

Rozhodnutí o přestupu

Článek 1.

O přestupech řádně ohlášených podle tohoto řádu rozhoduje SK ČSV. U přestupu, kde je souhlas mateřského oddílu – klubu rozhodně do 15 dnů od přestupního termínu.

Článek 2.

Rozhodnutí o přestupu mají tyto alternativy:

a) přestup se schvaluje

b) přestup se zamítá s udáním důvodů

c) přestup se pozastavuje z důvodu dalšího prošetření

Článek 3.

Schválený přestup vyznačí SK ČSV ve Sportovním pasu sportovce s platností ode dne kdy byl schválen. Současně vyrozumí o výsledku příslušné oddíly – kluby a zašle nazpět potvrzený Sportovní pas a přestupní lístek.

Článek 4.

Po schválení přestupu vyznačí původní oddíl ve sportovním pasu odhlášení z oddílu – klubu a vyjme sportovce z evidence. Nový oddíl – klub, kam sportovec ohlásil přestup, provede ve Sportovním pasu přihlášení a zařadí jej do své evidence.

Začátek členství v novém oddílu – klubu je první den přestupního termínu, je-li přestup schválen.

HLAVA V.

Odvolání proti rozhodnutí o přestupu

Článek 1.

Proti rozhodnutí o přestupu může sportovec či jeho mateřský oddíl – klub podat odvolání do 15 dnů od data, kdy byl vyrozuměn. Odvolacím orgánem je VR (výkonná rada) ČSV. K odvolání je nutno složit vklad 200.- Kč.

Článek 2.

Odvolání se zasílá poštou doporučeně nebo se doručí osobně přímo na sekretariát ČSV. Vklad se poukáže poštovní poukázkou, jejíž jeden díl nebo jeho kopie se připojí k odvolání.

Článek 3.

Odvolání podané po uplynutí stanovené lhůty, nebo bez finančního vkladu je bezpředmětné a neprojednává se.

HLAVA VI.

Hostování

Článek 1.

Hostování sportovce v jiném oddíle – klubu (platí jen pro soutěže družstev) se povoluje v jakémkoliv termínu a platí vždy do konce kalendářního roku. Hostování potvrdí do Sportovního pasu sportovce sekretariát ČSV na základě souhlasu mateřského oddílu – klubu a zaplacení manipulačního poplatku 200.- Kč. Za povolení hostování sportovce může mateřský oddíl – klub požadovat (obdobně jako u přestupu) finanční nebo jinou náhradu.

Článek 2.

Hostování není možno v daném kalendářním roce zrušit ani změnit.

Tato zásada neplatí pouze v případě, když sportovec, který má povoleno hostování, přestoupí do jiného oddílu – klubu. Hostování se tímto ruší a sportovec může, se souhlasem oddílu, ještě v daném roce uzavřít hostování nové.

Článek 3.

Hostování sportovců do zahraničního oddílu – klubu schvaluje VR ČSV na základě souhlasu mateřského oddílu – klubu. U reprezentantů ČR je nutný souhlas reprezentační komise. Závodník, který chce startovat v zahraničí zaplatí poplatek ve výši 3.000.- Kč na účet ČSV.

Licence pro start v zahraničí platí v daném roce.

Při nedodržení těchto zásad může být se sportovcem zahájeno disciplinární řízení.

Článek 4.

Závodník může paralelně startovat v dlouhodobé soutěži domácí i zahraniční v jednom kalendářním roce, pokud s tím jak zahraniční svaz, tak ČSV, který příslušnou soutěž řídí, souhlasí.

Článek 5.

Hostování cizinců, kteří nemají trvalé bydliště v ČR, v dlouhodobých soutěžích družstev je ošetřeno zvláštním předpisem VR ČSV.

Soutěžní komise ČSV - Mgr. Daniel Kolář
Organizačně – právní komise ČSV - Václav Zázvorka

V Praze dne 1.1.2005