Pořadí muži i žen - podle dvojboje a Sinclaira

 

Příští rok to bude 45 let, co se, mnohostranně, věnuji vzpírání. Začal jsem sice už v r. 1968, pořádně jsem se však začal tomuto hobby věnovat až o rok později. S přibývajícím časem působení v našem sportu stále více vyvstávala potřeba pokusit se také o historický, statistický pohled - ve formě tabulek v jednotlivých HK.

 

První pokus jsem učinil v r. 1988 a publikoval jej ve Zpravodaji – i s vědomím, že půjde pouze o nástin, základní podchycení, nikoli o plně exaktní záležitost. V té době ani nebylo možné takové rankingy sestavit, chyběla velká spousta dat.

 

Za posledních 25 sezón se však podařila mnohá bílá místa na vzpěračské výsledkové mapě zaplnit. Především díky nedoceněnému úsilí Karla Prohla st. Ten svoje badatelské snažení transformoval do znamenitých kapitol v almanaších, navíc vybudoval pozoruhodný archív!! Díky jeho laskavosti (dokonce mi poslal i dva velké balíky a materiály takto velmi vstřícně zapůjčil; k tomu některé další protokoly elektronicky naskenoval), jsem mohl doplnit či upřesňovat, potvrzovat i obrovský archiv vlastní. S úctou připomínám i jména alespoň dvou dalších - Lubomíra Linky a Otto Bartovského - kteří se tomuto druhu statistiky dlouhodobě a záslužně věnovali.

 

Sluší se také jmenovat ty, kteří statistice a publicistice, z čelných postavení, evidentně nejvíce pomáhali a přáli. Ing. Jaromír Vítek, CSc., důsledně podporoval vznik Zpravodaje i vznik prvního softwaru zpracovávajícího výsledky; pochopení měl vždy i Emil Brzóska, Mgr. Petr Krol v této tradici neochvějně, velice prospěšně, účinně a konkrétně pokračuje. Ze sekretářů svazů zřetelně nejvíce a soustavně k servisu dat přispěli Zdeněk Eret a Karol Wiener.

 

Děkuji vrcholným vzpěračským orgánům, že po Zpravodaji mohla vycházet Sezóna a posléze Ročenky. Především péčí Karla Prohla a jeho syna, se navíc zrodily i skvělé almanachy. Osobně si velice vážím toho, že jsem mohl, díky porozumění výkonných rad v klíčových letech, nejprve definovat původní vzpěračský software, který připravil programátor J. Žižka, pro systém TOS, nyní už 17. rokem mohu spolupracovat na novém softwaru, který pro nás vytváří RNDr. Bohumil Štěpař (nejprve v DOSu,nyní už dlouho ve Windows). Ten realizoval i tu z mých softwarových vizí, která umožnila tvorbu historických tabulek!!

 

To vše - nezbytně - předcházelo…

 

Intenzívní práce na zrodu historických tabulek trvala zhruba dva roky! Nemusela by být tak komplikovaná, pokud by neexistovala v naší historii období, kdy – pro vyslovenou nevůli či jiné negativní příčiny – máme ve výsledkové evidenci, resp. v nezbytném zajištění a publikování informací výpadky, s nimiž je třeba (a bude tomu tak trvale) se ustavičně potýkat. O tyto nevítané skutečnosti se „zasloužili“ mj. Karel Švejda, Dr. Karol Gumán či František Škarda. Z moci úřední, ryze subjektivně, naštěstí pouze načas, způsobili, že data nebylo možné získat nebo nebylo možné je zpracovávat či publikovat. Nezřídka jde o ztráty definitivní, což mne zvláště mrzí…

 

Mimochodem, obrátil jsem se s prosbou o pomoc na předsedu slovenského svazu Dr. Pavola Mutafova - leč neodpověděl. Přitom šlo o to, abychom neopomněli nic i ze slovenských vzpěračských dějin!! Naproti tomu chápavě reagovali alespoň Ing. Štefan Korpa a Milan Kováč. Česká vzpěračská obec, žel, ponechala mou webovou výzvu ke spolupráci na tvorbě historických tabulek, bez jediného ohlasu…

 

Tabulky jsou sestaveny podle současných hmotnostních kategorií (HK)! Jejich rozvrstvení se, jak víte, měnilo po sto letech, v r. 1992 a pak brzy vzápětí, v r. 1998. Na odlišných limitech jednotlivých HK mnozí závodníci a závodnice značně prodělali. Vždyť, kupříkladu, i tak historicky vůbec nejlepší český a československý vzpěrač, Ota Zaremba nasbíral své světové rekordy s tělesnou váhou více než pět kilogramů pod stávajícím limitem dané kategorie! Totéž lze říci o nespočtu dalších, kteří závodili v determinantách tehdejších HK. Ještě, že je tato skutečnost kompenzována, byť pouze částečně, v tabulce podle Sinclairových bodů. I zde jsem nakonec zvolil jako měřítko současné normy, tj. pořadí je stanoveno podle Sinclairových bodů pro léta 2013-2016. I v tomto směru dochází k jistým nespravedlnostem, protože Sinclairovy koeficienty se vypočítávají vždy s ohledem na světovou výkonnost v uplynulém čtyřletí. Ideální metodu v tomto směru ovšem nelze nalézt. Zvolené řešení, tj. použít současného Sinclaira je však, ze všech možných kritérií, rozhodně tím nejméně sporným.

 

V tabulkách jsou započteny všechny korektně doložené výsledky buď rovnou z protokolů, kterých jsem prošel tisíce, nebo z naprosto hodnověrných tištěných pramenů. Neuvádím, i v souladu s důslednou letitou praxí vedení naší evidence, výsledky z testů reprezentace, ale vždy jen a jen ze soutěží družstev a jednotlivců, uskutečněných se všemi formálními náležitostmi.

 

Protokoly či jiné zdroje z dřívějších dob, jsou zhusta dosti nebo hodně neúplné! Chybí ročníky narození, křestní jména, občas oddílové příslušnosti, velmi často výsledky jednotlivých disciplin víceboje (leckdy jsem původně našel kupř. jen jméno a sumu olympijského trojboje), převážně chybí přesná data a místa konání daného zápolení. U tabulek Otto Bartovského je, v tomto ohledu, uvedeno, kupříkladu, pouze „2. kolo celostátní ligy – konkrétně 2.CL), nikoli už ale místo závodu a datum, neexistují ani termínovky z oněch dob… U Bartovského tabulek nejsou uváděny přesné tělesné váhy jednotlivců, co hůř, zastával názor, že lze do tabulek zapsat každého vzpěrače pouze jedenkrát, takže vždy do nich zaznamenal jen ten výsledek, který daného vzpěrače vynesl na nejvyšší místo v dané HK, ač, dejme tomu, by se tentýž člověk dostal do nejlepších desítek či dvacítek i v jiných HK, dokonce i s výsledky hodnotnějšími. Otto však pevně zastával názor, že vzpěrač je pouze jeden a pokud by figuroval v tabulkách vícekrát, zkreslilo by to celkový obraz. Tento postoj není statisticky správný, to však nic nemění na tom, že Otto Bartovský za sebou i tak zanechal velmi cenné dílo a já na něho vzpomínám s respektem.

 

Mnoho roků byla povinnost postavit do soutěže družstev závodníka v každé z tehdejších HK. Jejich počet se postupně rozšiřoval. A tak bylo, i v souvislosti s možností opustit hodnocení podle součtu kil, relativu či Starodubcevových koeficientů a především přechodem na Sinclaira (byli jsme první federací, která je začala používat a Roy byl tuze rád, že jsme jeho ideu takto podpořili), nutné uvádět i přesnou váhu borců! Od těch dob už je práce statistika o něco snazší. Leckdy mi totiž, přes veškerou snahu, nezbylo, než zapsat vzpěračům – do historických tabulek - limitní váhu HK, v níž jsou v tabulkách či nedostatečně zapsaných výsledcích, uvedeni. Mnohokrát se, naštěstí, později podařilo, dopídit se i originálních (zhusta takřka nečitelných) protokolů, v nichž lze nalézt údaj o přesné váze každého účastníka klání. Žel už ne třeba ročník a leckdy ani ne křestní jméno…

 

Zkrátím to. Sotva si dovedete představit, s výjimkou Karla Prohla, který totéž absolvoval při sepisování almanachů, kolik času stojí každé drobné upřesnění!!! Či důkaz o nějakém výkonu, který byl zdánlivě zapomenut. Podobá se to hledání egyptologů. I nadšení z každého objevu, mám s nimi, myslím, společné! S tím paradoxním rozdílem, že – na rozdíl od egyptologů nacházejících v písku doklady o minulosti před tisíciletími – my, nevídaně pracně dolujeme historii starou pouze 30 či o jen málo více let! Od doby, kdy začaly vycházet Zpravodaje a bylo postupně možné stále více rozšiřovat jejich výsledkový servis (za podporu patří dík i J. Snášelovi), už bylo dohledání výkonů do historických tabulek přece jen snazší.

 

Původně jsem chystal publikaci tabulek až do almanachu ke 120. výročí existence vzpírání u nás. Nyní už nechci jejich uveřejnění zdržovat, a tak slibuji, že brzy najdete na našem webu také soupis použitých oddílových zkratek. Nyní však takto chystám motivaci pro účastnice ligy žen a juniorek, kdy některé z nich mají naději, že by se mohly už v sobotu 16. 11. právě do historických tabulek zapsat!

 

Po úvaze jsem zvolil pro publikaci TOP 30 u mužů a TOP 25 u žen. V těchto průřezech, řekl bych, rankingy, dost pevně sedí.  Jestliže v nich bude něco chybět nebo bude možné data zpřesnit, mělo by jít o záležitosti ojedinělé, nikoli zákonité. Směrem níž už by mohla být pořadí děravější, respektive, záleží jak ve které váze. Kupříkladu, v HK do 56 kg máme v historii 43 siláků, kteří nasbírali dvojboj 200 kg a vyšší! Pro současníky, s výjimkou Petra Marečka, je to meta, zatím nedostižná. A propos, zpracovány jsou i oddílové tabulky podle Sinclaira. Ještě je projdu, zkontroluji a patrně také tato pořadí uveřejníme na našem webu.

 

V tabulkách naleznete výkony vzpěračů Československa, bez ohledu na národnost. Od rozdělení našich zemí, tj. od 1. 1. 1993, jsou v nich už započteny pouze výsledky českých vzpěračů a vzpěraček.

 

Pamětníci si – doufám – při pročítání tabulek, vybaví mnohé tváře, alespoň u mne tomu tak bylo, když jsem na ně s radostí zavzpomínal. Generace mladší a nejmladší sezná, že má na co navazovat, a v tomto úsilí nesmírně držím všem pěsti!!. Tabulky budu pravidelně aktualizovat a potěší mne, když budu mít, v tomto směru hodně, hodně práce. U žen a dívek jsou šance na prosazení mezi nejlepší leckdy dosti reálné, u mužů, tradice  jejichž zápolení je nesrovnatelně delší, bude taková úloha značně náročnější.

 

Prosím všechny o pomoc při doplňování a upřesňování, byť třeba i detailů, hlavně tělesných hmotností. Máte-li doma či v oddílech (protokoly, tisky, kroniky atp.) jakékoli zdroje, které by mohly přesnost tabulek zvýšit, ozvěte se mi, prosím, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zatím nejsou k dispozici, kupříkladu, některé zápisy z týmových soutěží v 70., natož 60. letech, ba i z klání jednotlivců. Speciálně prosím přátele ze Slovenska o pomoc při hledání zápisů mistrovství Slovenska z 60. 70. a počátku 80. let. Prostě, jsem předem vděčný, za jakoukoli pomoc, spolupráci. Tak, aby tabulky, jež jsou zároveň i poctou všem, kteří se do nich dostali (ba i nedostali) byly co nejúplnější!! Věřím, že mohou mít někteří z vás v klubech či doma dosud neznámé prameny.

Asi tušíte, že už nyní mám zpracovány tabulky leckdy i rozsáhleji, než můžete vidět. Nutno říci, že různou měrou. Někde už mám zachycené skoro až padesátky, někde sonda tak hluboko nezasahuje. Proto prosím o zaslání informací o všech výsledcích, které do tabulek už nyní patří anebo náleží do nižších, dosud nezveřejněných pater., Konkrétně mám na mysli všechny výsledky: muži: HK 56: nad 180, 62: 215, 69:245, 77: 265, 85: 280, 94: 315, 110: 325, +110: 325 kg. Ženy: 48: 65, 53: 80, 58: 95, 63: 100, 69: 105, 75: 90, +75: 100. Není třeba uvádět informace o výkonech z let 1997-2013, které jsou, bez výjimky, všechny v databázi! Do ní dokonce i zapisuji, rokem 1997 počínaje, i ty závodníky, kteří byli třeba jen odváženi, ale pak (pro zranění či z jiných důvodů) nenastoupili.

 

Kéž vás tabulky zaujmou, inspirují, podají vám ucelený a objektivnější obraz dějin i současnosti! Ještě jednou, velmi prosím o pomoc při tvorbě jejich další, ještě lepší verze.

 

A přeju jen dobré dny!

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV